This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Yes. Ilikevery Interesting Essay

560 words - 3 pages

Aplinka bei žmonės negrįžtamai keičiasi veikiami laiko tėkmės. Taip pat ir mūsų pasaulis matomas kitomis akimis nei anksčiau. Renesanso laikotarpiu žmonės turėjo daugybę vertybių, kurių stinga šiais laikais. Bet kokios gi tos vertybės, kurių galėtume pasimokyti iš savo protėvių?
Viena svarbiausių vertybių žmogui visuomet buvo gimtoji kalba. Jau XVIa. jos vertė buvo iškeliama, puosėlėjama. Tai pamatinės tautos vertybės. Kaip teigė visų žinomas Mikalojus Daukša: „Kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, vertybės sargas.“Jau to meto žmonės suprato, kad kalba tai lyg tautos pagrindas, tautos pamatai ir dėl to mes negalime atsisakyti savo gimtinės papročių, tradicijų bei jos didingos istorijos. Ne tik Mikalojus Daukša, bet ir Martynas Mažvydas, žmogus, kuris parašė pirmąją lietuvišką knyga “Katekizmas“ teigė, kad žmogus ...view middle of the document...

Hamletui, kaip didelės moralės žmogui, nuolat teko kovoti su savais “demonais“ ir tai privertė veikėją klausti savęs „Kas yra tikra?“, „Kas aš esu?“, „Ar keršto kelias yra teisingas?“. Hamletas, kaip ir kiekvienas išsilavinęs žmogus, protingai mąstė, apsvarstė kiekvieną dalyką. Bet štai moralė, jos vertė išties smuko šiais moderniais laikais. Žmogui teisingumas prarado prasmę, dabar svarbiau yra pasiekti savo tikslo bet kokia kaina, neatsižvelgiant į to pasiekto tikslo padarinius: ar tai kažkam padės apart manęs, ar tai kažkam pakenks, ar tai kažką pražudys – visiškai nesvarbu. Galų gale, šių laikų žmogui stinga moralės ir teisingumo svarbos suvokimo, šios dvi vertybės išties labai svarbios ir jų mums tikrai derėtų pasimokyti iš Renesanso šviesuolių, kurie žinojo jų vertę pasauliui ir visiems jame gyvenantiems.
Atsakomybė ir pareiga – šios dvi vertybės ryškiai prarado prasmę mūsų modernioje kasdienybėje, o tai juk du svarbūs ir neatsiejami dalykai. Kiekvienas žmogus turėtų atlikti savo pareigą atsakingai. Pavyzdžiui, nepilnamečio žmogaus pareiga yra lankyti mokyklą ir siekti išsilavinimo, tai mes padarysime tik atsakomybės ir pareigos jausmų pagalba. Štai Viljamo Šekspyro „Hamlete“ pagrindinis veikėjas pajuto pareigą atkeršyti už savo tėvo nužudymą ir atsakomybę tai padaryti. Jam reikia nužudyti niekšą dedę Klaudijų, kuris dėl sosto nužudė savo brolį, karalių. Taigi mano manymu tai įrodo, kad be atsakomybės ir pareigos jausmo žmogus negalėtų atlikti to, ką jis privalo. Šių jausmų išties stinga mūsų laikų žmonėms.
-------------------------------------------------
Taigi šių modernių laikų vertybės yra išties sumenkę, bet tam ir turime savo protėvių patirtį, kuri yra įamžinta jų paliktose knygose. Štai žiūrint televizijos laidas ir skaitant informacinius leidinius susidaro vaizdas, kad didesnė visuomenės dalis pamiršusi moralę bei meilę gimtinei, o atsakomybės ir pareigos jausmai tiesiog prarado savo svarbą.

Other Papers Like Yes. Ilikevery Interesting

A Heart Of Darkness Essay

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages Leadership is defined as a socially constructed process and which also affect organizational future outcomes. Leader is someone at high position who have overall duty for an organization, she or he decide what to do and the way how to achieve it. (Carter and Greer, 2013)The role of leader is extremely important for an organization, leader use their own power to influence the followers though many different ways such as motivation in order to

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages International Review 32.1 (2010): 7-8. ProQuest.Web. 14 Oct. 2013. Kirkpatrick, Anthony F. "The US Attack on Cuba's Health Effects of the Embargo]." Canadian Medical Association. Journal 157.3 (1997): 281. ProQuest.Web. 9 Oct. 2013. Landau, Saul. "The Cuba Mess."Canadian Dimension Jul 2003: 12. ProQuest.Web. 14 Oct. 2013 . vanGelder, Sarah. "Health Care for All...Love, Cuba."YES! Magazine No. 42. Summer 2007: 28-31. SIRS Issues Researcher.Web. 14

US Freight System

1273 words - 6 pages services, which the League needs to overcome by differentiating its services in the market. The following table shows NITL Intensity of rivalry among competitors: Positive Impact Negative Impact Factors Intensity Competitors High Industry Growth High Fixed Costs (assumption) High Service Differentiation Low Switching Costs Low Complementors Yes Competitor Environment NITLS competitors, like the American Transportation Association (ATA

Democratic Peace Theory

1852 words - 8 pages Intro: US Presidents have made it a goal during their term(s) in office to establish a good relationship with foreign countries and even try to improve upon existing connections with our allies. Some believe it is to prevent conflicts between the countries while others dispute that it is a threat assessment by the United States to pick and choose their friends and enemies. Preventing conflict between two democracies or countries that practice

Booker T. Washington

1621 words - 7 pages “Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome” –Booker T. Washing. Booker Taliaferro Washington was born in Hale’s Ford, Virginia on April 5th, 1856 to Jane Burroughs and an unknown White man. Washington was married three times. His first wife was Fannie N. Smith from Malden, West Virginia. Booker and Fannie were married in the summer of 1882 and had one child

Corn, Broccoli, Grass Or Balanced

2611 words - 11 pages food and protection in exchange for which the animals provided the humans with their milk, eggs, and – yes –their flesh” (320). The solution that everyone becomes vegetarians or vegans would leave the animal kingdom in a crisis. Because of the bargain that the animals made with the humans, they have become evolved to be domesticated and their survivals traits have been naturally dispense (Pollan 320). It just is not in the animals’ nature to be

Related Essays

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania Essay

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are