This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Transport Essay

1853 words - 8 pages

Transit Business Association of Latvia Address: Turgeņeva Street 14 - 548, Riga, Latvia, LV - 1050 Register ID number: 1501433889-85

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas viedoklis par gaidāmo Eiropas Komisijas stratēģiju Baltijas jūras reģionam
1. Baltijas jūras reģiona sadarbības vispārējie ietvari Baltijas jūras reģiona stratēģijai jābalstās uz reģiona attīstībai svarīgiem sadarbības mērķiem, ko nevar atrisināt ES vispārējo politiku ietvaros. Stratēģijā jāietver gan pasākumi, kas jāīsteno Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm pašām, gan pasākumi, kas tām jāīsteno sadarbībā ar Krieviju. LTBA atbalsta šādus 2006. gada 16. novembra Eiropas Parlamenta rezolūcijas ierosinājumus: - ...view middle of the document...

2.2. Veicināt reģiona pārticību; LTBA uzskata, ka, veidojot jauno Baltijas jūras reģiona stratēģiju, jāņem vērā līdzšinējā reģiona valstu sadarbība un jāuzlabo vienlīdzīgas konkurences apstākļi ar kaimiņvalstīm, īpaši Krieviju. Piemēram, pašreiz kaimiņvalstu ostas izkropļo konkurenci ar ES ostām, ieviešot zemākas algas, elastīgākus valsts atbalsta noteikumus, nodokļu atbrīvojumus, un mazāk stingras vides prasības. ES un Krievijas transporta dialoga ietvaros efektīvāk jārisina Baltijas jūras reģionam svarīga problēma: Krievijas diskriminējošās politikas likvidēšana (dzelzceļa tarifu politika, diskriminējošā pieeja atkarībā no kravu izcelsmes un kravu saņēmēju īpašniekiem, diskriminējošā likumdošanas piemērošana). Lielākā daļa no Baltijas ostu kravu apjoma iet virzienā uz Austrumiem. Robežu šķērsošana Austrumu virzienā ir reģionāla problēma, kas ļoti būtiski ietekmē Baltijas ostas. Ostas ir nozīmīgi loģistikas centri un problēma kādā no piegādes ķēdes posmiem rada problēmu visā ķēdē. 1

Transit Business Association of Latvia Address: Turgeņeva Street 14 - 548, Riga, Latvia, LV - 1050 Register ID number: 1501433889-85

Baltijas jūras reģiona valstīm īpaša nozīme ir jūras transportam un tuvsatiksmes kuģošanai, tāpēc atbalstāmi būtu Eiropas Komisijas ierosinājumi vienkāršot tuvsatiksmes kuģošanu un veicināt jūras transporta telpu bez šķēršļiem, tai skaitā Baltijas jūras reģionā. Preču kustību noteikti atvieglotu vienota pārvadājuma dokumenta ieviešana visiem preču pārvadājumiem neatkarīgi no transporta veida. Baltijas jūras reģions ir svarīgs tranzīta maršruts no Krievijas uz Eiropu un otrādi. Lai veicinātu tirdzniecības un tranzīta plūsmas, tai skaitā konteineru kravas pa dzelzceļu, jāsaskaņo muitas procedūras ar kaimiņvalstīm, piemēram, Krieviju. Jāveicina ES tiesību aktu precīza ieviešana un piemērošana Baltijas jūras reģiona valstīs, piemēram, lai izskaustu Baltijas jūras reģiona valstīs krasi atšķirīgo dzelzceļa nozares liberalizāciju. Nosakot kravas transporta tehniskās specifikācijas dzelzceļam jāņem vērā Baltijas reģiona infrastruktūras specifika - Krievijā un Baltkrievijā ražoti vagoni un atšķirīgs sliežu garums, kas Baltijas valstīm nepieļauj lokomotīvju satiksmi ar pārējām ES dalībvalstīm un ierobežo dažādu ES dzelzceļa savstarpējās savietojamības projektu izmantošanas iespējas. Baltijas valstīs jau pastāv vienota vilcienu kustības vadības sistēma, kas ir tāda pati kā Krievijā un Baltkrievijā. Līdz ar to satiksmē starp visām minētajām valstīm nepastāv savstarpējās izmantojamības problēmas. Baltijas valstu prioritārais dzelzceļa kravu pārvadājumu virziens ir Krievija un Baltkrievija. Jāpanāk (ES un attiecīgo valstu vienošanās līmenī) visu ES licencēto pārvadātāju vienādas tiesības un nosacījumus veikt starptautiskos pārvadājumus satiksmē ar robežvalstīm, kas neietilpst ES”. Pilnvērtīgākai dzelzceļa transporta tirgus attīstības pārraudzībai nepieciešams regulāri apkopot, analizēt un publicēt datus par dzelzceļa kravu pārvadājumu...

Other Papers Like Transport

Sustainable Transport Management Essay

426 words - 2 pages Achieving sustainable transport management Congestion – too many vehicles for the capacity of the road Why do we get congestion? 1 – Roads built were made for Victorian cities so are not wide enough for the current transport we have 2 – Increase in personal mobility * Congestion costs the British economy £25 billion per year Just-in-time deliveries e.g. Sainsbury’s say that it costs them £14 million from lost revenue because of

The Kinder Transport Essay

574 words - 3 pages The Kinder transport, also known as the Refugee Children Movement, or the RCM, is a rescue mission that took place during the second world war. The United Kingdom took about 10,000 Jewish children from Nazi Germany, Austria, Czechoslovakia, Poland and the Free City of Danzig. The children were placed in British foster homes, hostels and farms. Most of the rescued children survived the war. A few of the children were reunited with parents who had

Components of Blood Transport

895 words - 4 pages TASK 3 COMPONENTS OF BLOOD AND TRANSPORT OF OXYGEN Blood components are red cells, white cells, platelets and plasma. These can be put to different uses. RED BLOOD CELLS Red blood cell also known as erythrocytes make up 45% of blood volume lacks nucleus and contains the oxygen-carrying protein haemoglobin, which is a pigment that gives whole blood its red colour. Erythrocytes are produced inside of red bone marrow. Its main function is

Aaa Transport Paper

1808 words - 8 pages his expectations was that AAA Transportation was not efficient to transport nonperishable goods in refrigerated trailers. Consequently, in their lack of vision they assume that the new change will influence capabilities of distributions, for this reason the decision making process is tough. Both employees have been with AAA for more than 20 years making both have a negative attitude towards the company. Vernon and Bud believe that they can not

Multimodal Transport Operations In Practice

6508 words - 27 pages 2014 Young Freight Forwarder of the Year Award Competition Multimodal Transport Operations in Practice: Radioactives and Abnormals From and to South Africa Submitted 29th April 2014 | Page | 1 TABLE OF CONTENT 1 ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................................................................. 4 2 INTRODUCTION

Solution to New Economy Transport

993 words - 4 pages Study Case I - New Economy Transport A&B, BMA p168-169 New Economy Transport (A) Before mentioning the assumptions made to find out the best project, it is important to point out three main assertions given in the text. First, the firm is said to be conservatively financed, and consequently the 11% nominal cost of capital is an adequate discount rate for the project. Also, the overhaul happens in period 0, and consequently the Cash Flow

Whom to Select for Your Car Transport!

611 words - 3 pages There are plenty of occasions inside your company and private existence, that you could have call for auto transport. At American Transport, they understand the significance of these demands, and so they acknowledge the time limitations, and fiscal limitations that you're likely encountering during as of late. They contemplate it their business concern to ensure that your car transport process, can be a comfortable a single. So if you are trying

ACCESSIBILITY AND ISOLATION IN TRANSPORT NETWORK EVALUATION

2406 words - 10 pages OVERVIEW Accessibility is generally understood to describe the ease with which a place may be reached from elsewhere. It is defined here as the ease with which person at a point may gain access, via the transport system (or whatever modes or sub-systems of it are nominated), to all other places in a defined area, taking into account their varying attractiveness and the perceived cost of getting to them. A location with high accessibility

Case Problem: Stateline Shipping and Transport Company

1087 words - 5 pages Case Problem: Stateline Shipping and Transport Company Assignment #4 Case Problem: Stateline Shipping and Transport Company MAT540: Quantitative Methods Vargha Azad 09/08/13 In Excel, or other suitable program, develop a model for shipping the waste directly from the 6 plants to the 3 waste disposal sites. Solve the model you developed in #1 (above) and

Transport 2 Power Generators and Accessories to Venezuela

567 words - 3 pages Transport 2 Power Generators and accessories to Venezuela Class: Project Cost and Schedule Control The purpose of this project is to transport 2 power generators and accessories to the Port of La Guaira Venezuela at low cost and as safely as possible. The project started after the power motors where assembled by Baldor Corporation in Illinois and sent them to Ocala Florida to assemble the soundproof cabins. We as project management

International Thieves on the Public Transport Network in London

4573 words - 19 pages ESSAY TITTLE INTERNATIONAL THIEVES ON THE PUBLIC TRANSPORT NETWORK IN LONDON. CONTENTS: 1. INTRODUCTION------------------------------------------------------PP 3 2. CITY OF LONDON POPULATION-------------------------------PP 4 3. USERS OF PUBLIC TRANSPORT------------------------------PP 5 4. THEORIES-------------------------------------------------------------PP 6 5. CRIME STATISTICS------------------------------------------------PP 7

Related Essays

Inland Transport Essay

2472 words - 10 pages * Inland transport……………………………………………………………………………………………………2 * Inland transport modes…………………………………………………………………………………………2 * Road freight …………………………………………………………………………………………….2 * Railway freight………………………………………………………………………………………… 5 * Inland waterways……………………………………………………………………………………. 2 * Component of transport system.…………………………………………………………………………..8 * Classification of inland transport network……………………………………………………………. 9

Biology Cell Transport Essay

699 words - 3 pages There are two types of cell transport mechanisms. These types of transports are passive and active transport. The difference between active and passive is that passive does not require energy and active does require energy. The reason passive does not require energy is because it travels down a concentration gradient. On a concentration gradient molecules naturally move from high to low concentration. In active transport, molecules move from low

Refusal Of Transport Essay

642 words - 3 pages Refusal of transport Any individual has the right to refuse transport. To refuse transport is to indicate or show that one is not willing to accept the transportation from one place to another by means of vehicle, aircraft or ship. (White and Harber, 1992). Every adult has the right to make decisions regarding their health care; this also includes the decision to refuse transportation even when highly recommended by Paramedics. Even if the

Btech Transport Assignment

2885 words - 12 pages COVER PAGE The inevitable changes among vehicular modal share in the Transport system thirty years from now Phumelela Kubheka, 200675320 This Assignment is submitted in partial fulfilment of the requirements of the Bachelor of Technology Degree in Transportation Management In the Department of Transport and Supply Chain Management Faculty of Management At the University of Johannesburg 03 April 2014