Train Spss Essay

1976 words - 8 pages

เริ่มต้นทำงานกับโปรแกรม SPSS

การเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม SPSS for Windows(Statistical Package for the Social Sciences )

วิธีที่ 1. คลิก ปุ่ม Start >> All Program >> Spss for Windows >> Spss 12.0 for Windows
วิธีที่ 2. เข้าสู่โปรแกรมโดยคลิกชื่อโปรแกรมบน Start Menu หรือ บน Desktop
หน้าจอแรกของโปรแกรม

สอนการใช้งาน
พิมพ์ข้อมูลใหม่
เปิดแฟ้มข้อมูลชนิด Database Query(*.spq)
สร้าง query ใหม่โดยใช้ Database Wizard
เปิดแฟ้มข้อมูลชนิด SPSS (*.sav) หรือเลือกที่ 3

เปิดแฟ้มข้อมอื่นๆ (*) หรือเลือกที่ 4

ไม่ต้องการปรากฏหน้าจอเริ่มต้นการทำงานนี้อีก

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยตรง
หน้าตาโปรแกรม SPSS ...view middle of the document...

โดยสรุปได้ว่า
1. Nominal scale | ข้อมูลเชิงคุณภาพ |
2. Ordinal scale | |
3. Interval scale | ข้อมูลเชิงปริมาณ |
4. Ratio scale | |

วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูล
ระดับของข้อมูล | การวิเคราะห์ | ตัวอย่างการใช้งาน |
1. Nominal scale | สถิติเชิงพรรณนา | ความถี่ (Frequency) เปอร์เซ็นต์ (Percents) ฐานนิยม (mode) |
| สถิติเชิงอนุมาน | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ |
2. Ordinal scale | สถิติเชิงพรรณนา | มัธยฐาน(median) เปอร์เซ็นต์ไทล์(percentile)ควอไทล์(quartile) |
| สถิติเชิงอนุมาน | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ |
3. Interval scale | สถิติเชิงพรรณนา | ค่าเฉลี่ย (Mean) ความแปรปรวน (variance) |
| สถิติเชิงอนุมาน | สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ |
4. Ratio scale | สถิติเชิงพรรณนา | ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาได้ทั้งหมด |
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ ดังนี้
การวิเคราะห์ | ประเภท | ตัวอย่างวิธีการทางสถิติ |
การเปรียบเทียบ | เชิงปริมาณ หรือ | การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย |
| เชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ | (z-test, t-test, pair-test) |
ความสัมพันธ์ | เชิงปริมาณ + เชิงปริมาณ | สหสัมพันธ์ (correlation) |
| เชิงคุณภาพ + เชิงคุณภาพ | ตาราง Crosstab (chi-square) |
เหตุผล | เชิงปริมาณ + เชิงปริมาณ | การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) |
| เชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ | การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) |
| เชิงคุณภาพ + เชิงคุณภาพ | ตาราง Crosstab |

ประเภทของตัวแปร
ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ตัวแปรเชิงปริมาณ คือตัวแปรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลข ใช้แทนขนาดหรือปริมาณ เช่น อายุ ประกอบด้วยอายุต่าง ๆ หน่วยเป็นปี เป็นต้น
ตัวแปรเชิงคุณภาพ หรืออาจเรียกว่า ตัวแปรเชิงกลุ่ม คือ ตัวแปรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น เพศ ประกอบด้วยเพศต่าง ๆ ไม่มีหน่วยวัด แต่สามารถแทนค่าเป็นตัวเลขที่ไม่สามารคำนวณได้ แทนได้ เช่นเพศชาย ให้แทนเป็นตัวเลข 1 เพศหญิงแทนเป็นตัวเลข 2 เป็นต้น
ชนิดของตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนหรือเป็นตัวแปรที่เป็นเหตุ ทำให้เกิดผลตามมา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ หรือเป็นตัวแปรผล อันเกิดจากเหตุ
ตัวอย่างเช่น
ความต้องการด้านการศึกษาต่อของนักเรียน
ตัวแปรอิสระ เช่น เพศ สายวิชาที่เรียนในปัจจุบัน
ตัวแปรตาม คือ มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ของนักศึกษา
ตัวแปรอิสระ เช่น การเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน IQ การฝึกปฏิบัติ สภาพอุปกรณ์เครื่องคอม เป็นต้น
ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียน
3. ตัวแปรทดลอง (Experimental Variable) เป็นตัวแปรปฏิบัติ (Treatment Variable) หรือ ตัวแปรอิสระ ซึ่งหมายถึตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการทดลองหนึ่ง ๆ เพื่อให้เป็นเหตุ และเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น รูปแบบการสอน 2 วิธี
4. ตัวแปรที่ถูกกำหนด (Assigned Variable) หรือ ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรทดลอง เช่น ผลการเรียนของนักเรียน เช่น เกรดที่ได้ คะแนนผลการสอบ เป็นต้น
5. ตัวแปรควบคุม คือ ก่อนทดลองการสอน จะต้องควบคุม จัดกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ หรือช่วงอายุ ในระดับเดียวกันก่อน
6. ตัวแปรแทรกซ้อน ...

Other Papers Like Train Spss

Use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (Epnds) with Mothers of Different Cultural Backgrounds Within Butetown in Cardiff

3299 words - 14 pages . Data Analysis In considering developing an interview schedule in dealing with ethnic mothers these are the things that need to be taken into account: collecting quantitative scores, ages, demography, working out difference in EPNDS mean scores involving quantitative work using statistics SPSS software. Differences between the means of the EPNDS scores would be analysed using the “T test”. Researchers use a variety of statistical tests to

Critical Tourism Theory Essay

5694 words - 23 pages has no physical contact with the respondents (Kothari, 2004). The fact that the interviewer asks and record the questions can be considered as a major advantage of structured interviews when compared to questionnaires as this helps to generate answers from all respondents and the interviewers understand the answers. However, they may be expensive to conduct as for large quantity of data the researcher may need to recruit and train research

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Related Essays

Effective Training Program Influence Service Quality And Customer Satisfaction

3594 words - 15 pages important for an organization to be successful. Keywords: Service quality, customer satisfaction, training and development program Acknowledgement I would like to acknowledge the important role of Ms.Adeline Yong, my tutor for teaching us how to write a research proposal, how to find journal, how to set up questionnaire, how to collect data and how to use SPSS system. This research proposal is one of my coursework to review the relationship

Customers Satisfaction Of Airtel Bangladesh Essay

1813 words - 8 pages . 3.5 Statistical Treatment of Data: Different Statistical Tools are- - Excel - SPSS (Statistical Package for Social Sciences) - AMOS (Analysis of Moment Structure) - LISREL (Linear Structural Relations) We will show SPSS tool, which is a very excellent to show graphically, to show our survey result. Chapter 4: Presentation of data and critical discussion of results

Bdjobs Training Essay

2565 words - 11 pages Programming with HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Ajax & jQuery PHP, MySQL Programming with CodeIgniter Powering Endless Variety of Websites by Drupal Professional PowerPoint for Business STATA 10.0 for Business Analysts Statistical Analysis using SPSS Technical Project Management Web Templates Design with Dreamweaver, HTML, CSS & JavaScript Work Breakdown Structure and Scheduling using MS Project Professional Zend Framework Fundamentals

The Effect Of Higher Education On The Risk Of Unemployment

3088 words - 13 pages affected by higher education Alternative Hypothesis- Higher education affects the risk of unemployment Methods We are planning to test correlation on SPSS to find if there is a relationship between higher education and unemployment rates. Our methodologies for the research project will hinge on the quantitative approach with our anticipated data from the United States Department of Labor. To achieve our objectives relating to the impact on