This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

759 words - 4 pages

SUMBANGAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN BANGSA : PERSPEKTIF ISLAM

Berdasarkan jurnal Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat.
Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak ...view middle of the document...

Manusia lahir dengan akal yang kosong.Oleh itu,pendidikan awal penting untuk mengisi ilmu seseorang sejak kecil lagi supaya mereka mampu memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan serta bersikap terbuka dengan ilmu tamadun-tamadun lain tetapi dituntut selaras dengan ajaran Islam. Ilmu meningkatkan martabat manusia untuk beriman.
Seterusnya, pendidikan berasaskan Al-Sunnah dan Hadis merupakan ajaran dan amalan Nabi Muhammad SAW dan juga dianggap sebagai pelengkap kepada Al-Quran. Al-Sunnah wajib dituntut oleh semua golongan ummah dan harus berusaha untuk menimba ilmu serta mendidiknya sesama masyarakat. Hal ini penting kerana mereka mampu meneroka pelbagai bidang-bidang ilmu baru selain ilmu pengetahuan fiqh, tauhid dan tasawwuf yang mampu mempesatkan pembangunan sesebuah tamadun. Hadis pula berfungsi sebagai tanggungjawab utama ibu bapa dalam mendidik anak-anak sejak kecil lagi supaya dapat menjadi insan yang minat menerokai ilmu yang dapat memanfaatkan sesebuah masyarakat.
Pada pandangan pengkaji, pengkaji setuju dengan pandangan Islam terhadap pendidikan kerana pendidikan merupakan asas kepada sesuatu tamadun untuk mencapai puncaknya. Perspektif Islam terhadap memperkasakan tamadun bangsa mengandungi semua aspek termasuk pendidikan, akhlak dan akidah manakala tamadun-tamadun lain kurang menspesifikasikan akidah. Pendidikan Islam fokus kepada elemen positif yang membantu seseorang untuk menjadi insan yang baik dari segi pendidikan dan moralnya serta lebih berperikemanusiaan. Sikap jati diri, dan nilai murni yang disertakan dalam ajaran Islam membantu seseorang untuk menguasai kehidupannya dengan baik serta dapat mengelakkan amalan jahiliah. Dalam...

Other Papers Like Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

Mohathir Mohamad Essay

5038 words - 21 pages diri”nya.(Tenas Effendy : Jatidiri Belia dalam Tamadun Melayu).Hal ini bermaksud jati diri sesebuah bangsa bersifat menyeluruh merangkumi pelbagai aspek seperti bahasa, budaya, adat, hak, dan pelbagai lagi yang mencerminkan dan menjadi wahana jatidiri bangsa tersebut. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010:613) jati diri bermaksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi

Busssssssssssssss Essay

1971 words - 8 pages perlindungan khalifah. 2.2 Bidang social dan pendidikan Pendidikan semasa adalah untuk membuat sumbangan kepada bidang sains dan teknologi, alat perang, membuat kapal dan teknologi untuk pertanian. Pada masa itu, mereka mula penterjemahkan ke dalam kerajaan b.abdul aktiviti Latin Waleed Malik Bahasa Arab dan Bahasa Arab dan merupakan bahasa rasmi. Penyebaran pertumbuhan pengetahuan Center dan Central Park penganjaran di bandar Basra, Al-Quran dan Sunnah

Tamadun Islam

1473 words - 6 pages tamadun Islam. BIBLIOGRAFI Mohamad Nurhakim (2008), Jatuhnya Sebuah Tamadun : Menyingkap Sejarah Kegemilangan dan Kehancuran Empayar Khalifa Islam, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd., Selangor. Mustafa Hj. Daud (1991), Tamadun Islam, Utusan Publications, Kuala Lumpur. Hasan Langgulung (2008), Pengenalan Tamadun Islam Dalam Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

Management

4810 words - 20 pages kepada keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial. Dari sini dapat dilihat antara dasar lain yang menyokong objektif DSN ialah Dasar Perpaduan Nasional, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran serta Dasar Pendidikan Negara. Semua dasar ini jelas membuktikan betapa Malaysia memberi penekanan kepada penerapan nilai-nilai murni dan kesejahteraan rakyat   POLITIK             Politik adalah antara faktor

Konsep Politik

3339 words - 14 pages paper ini. Namun, pembahasannya terbatas pada perspektif historis dan perspektif legal norms. Pembatasan ini dilakukan dengan alasan bahwa sampai saat ini organisasi internasional telah menjadi salah satu aktor yang cukup menonjol dalam dinamika sistem internasional. Selain itu organisasi internasional juga memegang peranan yang cukup besar dalam dunia internasional. Jadi paper ini akan membahas peran dan fungsi yang dimiliki salah satu

Konsep Dan Prinsip Pendidikan, Institusi Pendidikan Dan Pengajian

679 words - 3 pages .” • Pelajaran agama Islam diajar di sekolah rendah dan sekolah menengah meliputi mata pelajaran al-Quran, tauhid, fikah, sejarah Islam dan akhlak. • Mata pelajaran dalam PMR dan SPM. Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Budaya • George Bernard Shaw -Agama Muhammad terkandung pelajaran yang hidup dan sungguh-sungguh menakjubkan. -Satu-satunya agama yang dapat terserap dalam kehidupan bangsa manusia yang berbagai-bagai dari masa ke masa

The Curse

1790 words - 8 pages Praktis Formatif: Kertas 3 Cadangan Peraturan Pemarkahan 1. Pengenalan/latar belakang pembinaan negara dan bangsa. Konsep kerajaan dan negeri dalam masyarakat Melayu tradisional. …Sistem politik masyarakat Melayu tradisional adalah berbeza daripada sistem politik negara moden. …Dalam masyarakat Melayu tradisional muncul kerajaan yang membawa kepada kewujudan raja. …Kedudukan raja adalah begitu tinggi dan istimewa dalam sesebuah kerajaan

Pendidikan Islam

1049 words - 5 pages ,ikhlas dan berani. PENDIDIKAN 1. Beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutama ilmu undang-undang Islam (syariah) 2. Penglibatan beliau dalam bidang perniagaan memantapkan lagi ilmu pengetahuan yang dipelajari. 3. Hal ini membolehkan beliau mengeluarkan pendapat yang jelas dan praktikal tentang hukum agama terutama dalam bidang fikah. 4. Beliau berguru dengan beberapa orang ulama, antaranya: (a) Imam

Sejarah Kedatangan Kaum Cina Dan India Di Tanah Melayu Dan Sumbangan Mereka Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu

5409 words - 22 pages sekarang, pembinaan bangunan NLFCS di pusat bandar Kuala Lumpur merupakan mercu ilham bagi kaum India di negara ini serta tanda sumbangan mereka dalam bidang perladangan getah asli. Datuk Seri S. Samy Vellu merupakan antara tokoh yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah negara dan kaum India. Beliau juga merupakan tokoh paling lama memegang jawatan presiden MIC dan banyak membantu kaum India dalam sektor pendidikan dan sosioekonomi

Kepentingan Menuntut Ilmu

2948 words - 12 pages mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan dan kepandaian (dalam perkara dunia, akihrat , zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan meningkatkan darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang diperingkat individu, masyarakat, negara dan seterusnya memberikan dampak kepada proses pembinaan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya

Status Guru

1299 words - 6 pages layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Jika dilihat dari uraian diatas, maka jawabannya jelas bahwa bidang keguruan belum merupakan profesi dalam arti yang sepenuhnya. Tetapi, jika kita memusatkan kepedulian pada kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan diperlukan untuk melestarikan keyakinan bangsa dan negara, maka penanganan layanan pendidikan, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelenggaraanya dari hari ke

Related Essays

Study's On Patriotism Essay

3292 words - 14 pages adalah satu gagasan. Sebagai gagasan, ia perlu kepada kefahaman dan pendidikan. Pendidikan patriotisme mempunyai dua objektif. Pertama, ialah meningkatkan semangat dan makna patriotime. Dan kedua, ialah menggalakkan belia menerjemahkan patriotisme ke dalam bentuk sumbangan konkrit terhadap kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara. Untuk memperjelaskan patriotisme, kita perlu meneliti beberapa kecenderungan yang berlawanan dengan

Hubungan Antara China Dengan Melayu Di Malaysia Dari Aspek Ekonomi Dan Politik

1177 words - 5 pages berdasarkan kontrak penjualan barangan tertentu hanya kepada Kerajaan China dengan harga yang menguntungkan Melaka, dan perdagangan awam dalam kalangan masyarakat umum. Dalam Tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam eight fold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan dengan halal

Pengaruh Tamadun Islam Keatas Masyarakat Eropah

700 words - 3 pages diperbesarkan oleh pengikut-pengikutnya atau penggantinya. KESIMPULAN Pengaruh tamadun Islam ke atas masyarakat Eropah banyak membantu mereka dalam bidang perubatan, pendidikan, perindustrian, ekonomi, matematik dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh tamadun Islam dan sumbangannya terhadap dunia. Oleh sebab itu kita haruslah menyedari betapa pentingnya mempelajari dan memahami sejarah tamadun dunia supaya kita sedar kemajuan yang hakiki adalah bukan pembangunan fizikal semata-mata tetapi dari sudut rohaniah juga perlu diambil kira.

Aspek2 Kehalusan Budi Essay

774 words - 4 pages kepada sendinya kerana sendi inilah yang menjadi tiang utama dalam rumah itu. Oleh itu, jika sendinya rapuh dan lapok maka runtuh dan robohlah rumah berkenaan. Perkara ini sama juga dengan budi. Budi perlu diamalkan dan dipelihara agar tidak hilangdek arus permodenan dunia hari ini. Jika runtuhnya budi maka robohlah bangsa dan tamadun tersebut. Hal ini kerana, budi adalah asas dan penggerak kejayaan dan kemajuaan dalam sesebuah tamadun manusia