This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Psycholinguistics Essay

1431 words - 6 pages

Fabiola Burandt

Wpływ dwujęzyczności na zdolności językowe i poznawcze.

Wiele badań prowadzonych przez naukowców dotyczy często badań monolingualizmu, jednak są niejednokrotnie błędnie interpretowane, gdyż nie bierze się pod uwagę faktu, że jest dość powszechnym, aby ludzie nabywali umiejętności w swoim życiu dzięki posługiwaniu się drugim językiem.

Przykładem w tej kwestii mogą być dzieci, które uczą się innych języków wraz z wejściem do szkoły oraz otrzymaniem statusu ucznia. Podobnie, możemy brać pod uwagę osoby, które są wystawione na długie działanie drugiego języka, zarówno dorosłych jak i dzieci, poprzez emigrację, adopcję lub życie w innym społeczeństwie przez ...view middle of the document...

słuchanie, mówienie, czytanie.

Należałoby również rozważyć, w jaki sposób stopień zaawansowania jest użyty, aby określić bilingualizm. Nieprzerwalna natura umiejętności językowych wśród osób dwujęzycznych prowadzi do badań, gdyż naukowcy muszą podejmować decyzje o tym, kogo wykluczyć lub zawrzeć w kategorii dwujęzyczności. Umowny punkt ustalenia biegłości językowej jest dość problematyczny, ponieważ nieuchronnie wyklucza jednostki z kategorii dwujęzyczności. Należy również pamiętać o tym, że dwujęzyczność u takich osób pozostaje niestabilna, gdyż często tracą one biegłość w języku ojczystym przenosząc się do środowiska używanego częściej języka.

Oprócz różnych rodzajów i poziomów biegłości językowej, musimy również wziąć
pod uwagę różnice socjolingwistycznych doświadczeń osób dwujęzycznych. Oczywiście, czynniki te, są nierozerwalnie związane z poziomem znajomości języka. Jednakże, różnice w czynnikach socjolingwistycznych mogą również przyczyniać się do różnic w języku i zdolności poznawczych w wyjątkowy sposób poza znajomości języka. Dla przykładu: dwujęzyczne dzieci różnią się, w zależności od tego, jak bardzo są one narażone na działanie różnych kultur, jak
intensywnie uczestniczą w środowiskach, w których tylko jeden język jest używany lub
środowiskach, w których oba języki są używane.
Na początku XX wieku przeważała opinia, że nauka dwóch języków myli dzieci i prowadzi do deficytów językowych. Na poparcie tego punktu widzenia, naukowcy znaleźli dowody opóźnień językowych dzieci dwujęzycznych, takie jak uboższe słownictwo, słabsze umiejętności gramatyczne. Po za tymi badaniami, nie było dowodów deficytów poznawczych u dzieci dwujęzycznych. Ponadto, badania te były niekompetentne. Brano pod uwagę dzieci, które zostały wystawione na ograniczony kontakt z drugim językiem, co wpłynęło na wynik testów, jako że były one właśnie w drugim języku. Nie zbadano także biegłości językowej ani statusu społeczno-ekonomicznego, co podważyło ważność badania. Dzięki ciągłym postępom dokonywanym przez naukowców zdolności poznawcze oraz zrozumienie różnic między jednojęzycznymi i dwujęzycznymi grupami są jaśniejsze.

W wyraźnym przeciwieństwie do pierwszych opinii na temat dwujęzyczności, późniejsza praca i badania dowodzą, że dwujęzyczność nie prowadzi do ogólnych opóźnień językowych lub deficytów. Jedną z największych innowacji w tym kierunku było badanie na umiejętności językowych dziecka dwujęzycznego w obu językach, zamiast każdego języka osobno. W trakcie badania stwierdzono, że dzieci dwujęzyczne mają zazwyczaj mniejszy zasób słownictwa w każdym z języków niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Ważne jest również, aby zauważyć, że w tych badania ​​dzieci dwujęzyczne nie tylko dokonują translacji odpowiedników w obu językach. Zamiast tego, łączna liczba unikatowych słów dzieci dwujęzycznych równa się liczbie słów wyprodukowanych przez dzieci jednojęzyczne według tego samego harmonogramu rozwojowego.

W innej pracy,...

Other Papers Like Psycholinguistics

Character Education Essay

2921 words - 12 pages ).  Learning letter names follows similar principles across languages: Evidence from  Hebrew.  Journal of Experimental Child Psychology, 96 (2), 87‐106. Treiman, R., Tincoff, R. & Richmond‐Welty (1997). Beyond zebra: Preschooler’s knowledge about letter.  Applied  T i  R  Ti ff  R  & Ri h d W lt  ( )  B d  b  P h l ’  k l d   b t l tt   A li d  Psycholinguistics 18, 391‐409. Treiman, R., & Kessler, B.  (2003).  The role of letter names in the

Comprehension Aided By The Use Of Schemas And Scripts

2140 words - 9 pages language are psycholinguists. The discipline, also called "psychology of language", encompasses a number of subdisciplines aimed at unfolding the mysteries linked to language and mind; one of which "neurolinguistics" that studies the neurological workings of the brain and in recent years has become a field in its own right. Psycholinguistics is of interdisciplinary nature and is reserched within the field of psychology, cognitive science and

Syllabus vs Curriculum

4299 words - 18 pages Content= what the learner brings and wants Objectives described afterwords Process emphasis Assessment in relationship to learner’s criteria of success Doing things for or with the learners Several different factors related to the networks of psycholinguistics, sociolinguistics, and pedagogy claim to be

Bilingual

2760 words - 12 pages UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCE BACHELOR OF ARTS (HONS) ENGLISH EDUCATION ACADEMIC YEAR: 201501 UALL 2004 PSYCHOLINGUISTICS Topic 4: Briefly describe the varieties of bilingualism. Compare two kinds of bilingualism highlighting the similarities, differences and the process involved : Early Bilingualism vs Late Bilingualism. Student’s Detail Name | ID. Number | Chu Pui Ling

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

Related Essays

Computational Linguistics Essay

896 words - 4 pages . These programmes constitute the basis for the evaluation and further development of the theories. In addition to linguistic theories, findings from cognitive psychology play a major role in simulating linguistic competence. Within psychology, it is mainly the area of psycholinguistics that examines the cognitive processes constituting human language use. The relevance of computational modelling for psycholinguistic research is reflected in the

Forensic Science Essay

527 words - 3 pages which language evolves over time  Psycholinguistics - how the human cognitive system processes language  Neurolinguistics - human neuroanatomy and neuronal functioning  Sociolinguistics - identification of linguistic patterns constrained by social, class, racial and gender boundaries  Dialectology - identification of dialects related to regional boundaries  computational linguistics - tools through which computers can be used to

Figurative Language And Literative Language Essay

651 words - 3 pages feed the cats and dogs.' In this cats and dog are indeed living organisms but it does not mean that we have to feed them i.e. dogs and cats.ConclusionLiteral language means the word to word or the ordinary use or standard concept of words with no modified, polished or overstated sentence. While we see to the figurative language then we will conclude by saying that figurative language are very much imaginative, expendable and broad meanings.ReferencesTraxler, Matthew. (2006). Handbook of Psycholinguistics. Published by Academic Press. ISBN 0080466419, 9780080466415.

Memory, Learning, And Perception Essay

1636 words - 7 pages ) Psycholinguistics - we know that people process different kinds of sentence structures in various ways - e.g. negative words are less easily comprehended Operant Conditioning The individual learns to perform behaviors which produce positive outcomes and to avoid those that yield negative outcomes (BF Skinner) – “Shaping” Positive reinforcement: rebates, congratulatory letters, benefits Negative reinforcement: punishment, embarrassment, product