This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Organisatie En Management Essay

2007 words - 9 pages

LITERATUURONDERZOEK

Van:
Studentnummer:
Groep: Clublife/Uitgaansgelegenheid Eindhoven

Auteurs: Nick van Dam
Jos Marcus
Zesde druk, 2009.
ISBN: 9789001766658
Aantal pagina’s: 529

In dit literatuuronderzoek komt u samenvattingen tegen van literatuur wat betrekking heeft tot het runnen van een bedrijf.

Voor dit onderzoek heb ik het boek “Een praktijkgericht benadering van Organisatie en Management” gebruikt van N. van Dam en J. Marcus, zesde druk. Het boek bevat 529 bladzijdes.

De toelichting waarom ik een bepaald hoofdstuk heb gekozen voor mijn onderzoek zal ik aan het einde van mijn onderzoek neerzetten.

Mijn onderzoek ging over drie ...view middle of the document...

Dit staat voor Existentiële, rationele en Groeibehoeften. Verder heeft Alderfer de frustratie-regressiehypothese bedacht. Dit houdt in dat wanneer een behoefte op hoog niveau niet haalbaar blijkt te zijn, de behoefte op lager niveau belangrijker wordt.

McLelland gaat met zijn theorie er van uit dat al in de eerste levensjaren de behoeften worden aangeleerd.
Vroom onderzocht het proces van motivatie.

Het hoofdstuk gaat verder met persoonlijkheid. Voor organisaties is het belangrijk dat er een klik is tussen iemand persoonlijkheid en het bedrijf. Voor het typeren van deze persoonlijkheden zijn er een aantal modellen:
Het enneagram gaat uit van negen persoonlijkheidstypen. Iedereen heeft een basistype in zichzelf waaruit hij of zij zich ontwikkelt.
De Myers-Briggs Type Indicator zegt dat mensen verschillende voorkeuren hebben die in grote mate hun gedrag bepalen. Er zijn vierschalen: sociale interactie, verzamelen van gegevens, beslissingsproces en stijl van beslissingen nemen.
De laatste is het Big Five-Model. Hier wordt van uit gegaan dat vijf dimensies de persoonlijkheid bepalen.

Individueel gedrag wordt in sterke mate bepaald dooreen attitude. Een attitude ontwikkelt zich vanuit in het verleden opgedaan ervaringen en heeft een cognitief (=kennis), een affectief (=gevoelens of emotie) en een gedragaspect (=op basis van emotie en informatie is iemand geneigd bepaald gedrag te tonen).

Motivatie is belangrijk. Voor zo wel de directeur, als de werknemers. Kúnnen motiveren is dan een pré. Of verschillende manieren kan er worden gemotiveerd:
Financiële prikkels; verhogen van de motivatie op korte termijn
Taakontwerp; werkintrinsieke motivatie
Stellen van hoge, specifieke doelstellingen die van te voren afgesproken worden.

Men heeft naast zijn of haar IQ, een EQ. Dat is de emotionele intelligentie. Die zijn binnen een organisatie van groot belang. Er zijn vijf dimensies:
1. Zelfkennis
2. Optimisme
3. Kunnen afzien
4. Empathie
5. Sociale vaardigheden

Waar bedrijven ook mee kunnen te krijgen maken zijn burn-outs, stress en overbelasting van medewerkers.

Overbelasting wordt onder vier vormen verdeeld.
1. Emotionele
2. Fysieke
3. Attitude- en gedragsoverbelasting
4. Existentiële

Stress is de belangrijkste oorzaak van het optreden van overbelasting.
Stress kan op zijn beurt weer verdeeld worden onder stress als toestand. Dat houdt in dat bij een persoon psychologische en lichamelijke situaties ontstaan wanneer aan een persoon eisen worden gesteld waar hij niet aan kan voldoen.
Dan heb je ook nog het stressproces. Dit kan worden gezien als de lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen die samenhangen met de stresstoestand.

Bij het vorkomen of reduceren van stress kan een organisatiegerichte aanpak en/of een individueel probleemoplossende aanpak worden gehanteerd.

Een burn-out is een specifieke vorm van stress. Het is een psychologisch probleem van emotionele...

Other Papers Like Organisatie En Management

Cisco Case Dutch Essay

2278 words - 10 pages organisatie. Bij Cisco is het juist de bedoeling om de medewerkers vrij te laten zijn om op deze wijze genoeg ideeën te generen. De enige “grens” die gesteld wordt aan deze initiatieven is, dat de klant altijd centraal blijft staan. Diagnostic systems Dit instrument houdt in het bewaken van de doelstelling van de organisatie. Door sturing van het management naar de werknemers en het verantwoorden van de doelstelling door de werknemers naar het management

De nieuwe werkelijkheid in de winkelstraat

5003 words - 21 pages  Project Retail Management De nieuwe werkelijkheid in de winkelstraat Voorwoord Probleem analyse en literatuurstudie, een vak dat ik erg lastig vind. Ik wil graag de heer. Drs. J.G.A. Kleijntjens bedanken voor de begeleiding hiervoor. Door middel van de theorie en de toepassing hiervan heb ik geleerd op welke wijze onderzoek in de praktijk kan worden toegepast. Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 4

Marketing

1648 words - 7 pages positioneringsmodel, en andere. 3. STRATEGISCHE PLANNING (IMPLEMENTATIE) : Dit noemt Scholes  ‘strategy in action’ met de nadruk op de plannen en processen die de strategische keuzes tot uitvoering moeten brengen. -Hoe ga je je organiseren om ‘er’ te geraken? Een volledige cursus ‘management en organisatie’ is hier op zijn plaats. -Maar ook het marketingplan (de marketing-mix), de financiële planning, het ‘enterprise resource plan’, -het HR-plan

Project Management Organisation

702 words - 3 pages Dit is een levend document en zal onderwerp van veranderingen zijn als proceswijzigingen nodig zijn. Project Portfolio Management Process 1. "Doel: " Verantwoordelijkheid 1.1. Onderkennen van resource constraints in vroeg stadium en projecten in-flow laten bepalen door de beschikbaarheid van middelen 1.2. Realistische milestones en opleverdatum bepalen met meeneming van project risico's 1.3 Verrassingen mbt te

C&I Project

2108 words - 9 pages - Onderneming wel rechtspersoon 05 | |23. |De Bandenreus nv is een organisatie met een geplaatst aandelenkapitaal van € 25 miljoen bestaande uit 5 miljoen aandelen van € | | |5,-. Op dit kapitaal is nog te storten € 5 miljoen. In de statuten van de nv staat dat de aandeelhouders 8% primair dividend | | |krijgen en dat van de

Master Of Science

2144 words - 9 pages de marketing manager en die van de communicatiemanager gecombineerd en ben je bijvoorbeeld hoofd marketing en communicatie. Ook een combinatie met sales management is niet ongebruikelijk. Wat doet een marketing manager? 1. Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de markt Als marketing manager ben je eigenlijk continu bezig met het bedenken van wat klanten van de producten, het merk en bedrijf vinden en wat ze eventueel nog meer willen. Veel

Handleiding

4762 words - 20 pages Nederlandse economie en de vakantiebeleving van de Nederlander. ITopia De opdrachten van Corendon worden uitgevoerd door ITopia, het bedrijf van de opleiding (Technische) Informatica en Business IT & Management. ITopia bestaat sinds 2007 en is een IT-organisatie die diensten levert aan klanten in diverse branches. Om ervoor te zorgen dat ITopia altijd voldoende hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers heeft, is één van de kerntaken van ITopia

Internship Report

8383 words - 34 pages medewerkers loggen hoeveel tijd ze aan iets hebben besteed. Hier beantwoord ik ook gelijk de vraag hoe het management op de hoogte word gebracht; dit gebeurd of via Jira of per mail. Hieronder zal ik een aantal van de Jira geboden beschrijven. * JIRA dient altijd open te staan en je moet er te allen tijde mee kunnen werken en voor jezelf inzichtelijk hebben wanneer er zaken voor je gepland staan. Klant of collega kan altijd even willen

Logistiek

1585 words - 7 pages een organisatie gestuurd door de behoeften en wensen van de klant. De klant bepaalt wanneer er hoeveel producten (of diensten) geleverd moeten worden, en volgens welke specificaties.   Meer informatie: Wanneer er intern of extern een product of dienst besteld wordt, wordt er een ‘pullsignaal’ afgegeven. Dit zet de gehele keten in werking zet. Dit ziet er als volgt uit: De klant vraagt om een aantal producten. Dit is een ‘pullsignaal’ (grijze

Samenvattingen

1420 words - 6 pages zorgen de regelsystemen ook voor veiligheid. Door lichtsystemen volledig uit te schakelen, kunnen kantoren gevoelig worden voor inbraken. Met aanwezigheidsdetectie gaan lampen automatisch aan wanneer iemand het pand betreedt. RTL Nederland voegt vier afdelingen samen RTL Nederland heeft de afdelingen facility management, human resources, ICT en broadcast operations ondergebracht in een nieuwe portefeuille. De 600 medewerkers die RTL in vaste

Human Resource Management

2772 words - 12 pages werknemers beëindigen 5. Duidelijk aanwervingssysteem uitwerken 6. Degelijk opleidingsbeleid uitwerken 7. Performance management dat volwaardig deel uitmaakt van de managementstijl en de ondernemingscultuur (eindejaar evaluaties, objectieven of functioneringsgesprekken). 8. Communicatieplan opstellen zodat medewerkers altijd op de hoogte zijn (rust en vertrouwen). Eigen HRM-visie binnen de firma TC: De communicatie binnen de

Related Essays

Organisatie En Cultuur Essay

1716 words - 7 pages vernieuwingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maatschappij steeds complexer wordt en daar krijgen organisaties en bedrijven ook automatisch mee te maken. Elke organisatie ontwikkeld hun eigen karakteristieken om zich staande te houden in de chaos van het alledaags leven. Mensen vormen de organisatie, en als je het hebt over organisaties heb je het dus eigenlijk over mensen. Dat maakt organisaties zo interessant. Omdat het over mensen gaat die allemaal

About Postioning Essay

1523 words - 7 pages Inleiding Waarom positioneren? * Productexplosie * Organisatie-explosie * Media-explosie Een merk is een teken (naam en/of logo) dat is staat is de waren of diensten van een onderneming-danwel de organisatie zelf- te onderscheiden en dat in materiële dan wel immateriële zin een zekere zin voor de doelgroep heeft. Waarom merken een belangrijke plaats innemen in ons denken dan een product of organisatie * Producten

Suitebality Essay

1202 words - 5 pages Bron:. JOHNSON, G., en SCHOLES, K. (1997) Exploring Corporate Strategy, vierde editie, Prentice Hall, New York. [Hoofdstuk 8] Een handige manier van kijken naar evaluatiecriteria is om ze te beschouwen als vallen in drie categorieën: geschiktheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid. Geschiktheid: Een van de belangrijkste doelen van de strategische analyse is om een duidelijk inzicht in de organisatie en de omgeving waarin het opereert krijgen

Management Essay

2725 words - 11 pages Hoofdstuk 4 plannen 4.1 Een algemene definitie… wat is/ impliceert plannen Plannen= het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties of strategieën om deze doelstellingen te realiseren. ( |Klassiek rationeel management perspectief |Gedragsmatig managementperspectief | |Lineair sequentieel |Dynamisch