This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Organisatie En Cultuur Essay

1716 words - 7 pages

Inleiding:

We leven in een maatschappij waarin elke dag veranderingen plaatsvinden. Onze maatschappij is voortdurend in beweging en zorgt voor vele vernieuwingen op elk niveau. De snelheid en het onvoorspelbare wat de snelle ontwikkelingen met zich meebrengen maakt het dat organisaties zich voortdurend moeten aanpassen en actief moeten blijven. Daar zijn talloze processen die moeten plaatsvinden om hun doel ultiem te bereiken. De vernieuwingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maatschappij steeds complexer wordt en daar krijgen organisaties en bedrijven ook automatisch mee te maken. Elke organisatie ontwikkeld hun eigen karakteristieken om zich staande te houden in de chaos van het ...view middle of the document...

Dit ten nadele van de ontwikkelingssamenwerking-sector. Het kabinet gaat snijden in de subsidies voor deze sector. Omdat we hier te maken hebben met veel non-profit organisaties waarbij het doel niet gericht is op winst is het moeilijker om de organisaties te onderhouden. Veel van deze organisaties zijn afhankelijk van subsidies van de overheid om hun doel te realiseren. Mijn verwachtingen zijn dat de ontwikkelingsorganisaties zich moeten aanpassen door deze maatregelen. En hier komt veel bij kijken. Door de veranderingen zullen vele mensen zich aan moeten passen. En mijn verwachting is dat hierdoor de organisatiecultuur ook gaat veranderen. Dat is ook de vraag waar ik me met deze paper wil bezig houden. Gaat door de bezuinigingen van de overheid, de organisatiecultuur veranderen?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik als casus een non-profit organisatie gekozen die gericht is op ontwikkelingssamenwerking om te onderzoeken. Mijn hypothese is dat hun organisatiecultuur gaat veranderen door de bezuinigingen. Aan de hand van bestaande literatuur wil ik graag een theorie ontwikkelen over de organisatie.

Begrip: organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een breed begrip. En wordt door vele wetenschappers onderzocht. Omdat ieder zijn eigen visie heeft op cultuur is het belangrijk te weten wat voor betekenis je eraan geeft. Wanneer je organisatiecultuur gaat opzoeken in wikipedia krijg je de beschrijving: 'Organisatiecultuur: is de gemeenschappelijke verzameling normen, waarden en gedragsuitingen al dan niet gedeeld door de organisatieleden; de 'sociale lijm' die de leden aan de organisatie bindt.'
Cultuur binnen de organisatie heeft dus te maken met gemeenschappelijke normen en waarden en gedragsuitingen. Maar er zijn meerdere perspectieven van organisatie cultuur, zo spreekt Herkovits over cultuur als: 'the way of life, van een groep mensen. De manier waarop zij zich gedragen in hun cultuur'. Hier wordt gesproken over de manier van leven van een groep mensen. Een andere benadering is 'Het geheel van gewoontes, instituten,symbolen,voorstellingen en waarden van een groep' (Kloos 1976). Als je deze betekenissen met elkaar gaat vergelijken, komt het sterk naar voren dat cultuur door mensen bepaalt wordt. Cultuur wordt door mensen ontwikkeld en is dus niet aangeboren, maar wordt aangeleerd. Het bind mensen en een gezamenlijke cultuur kent dus gemeenschappelijke gewoontes, normen en waarden, symbolen, gedragsuitingen,instituten en voorstellingen. Cultuur binnen een organisatie kan zich in verschillende manieren uiten. Je hebt bijvoorbeeld uiterlijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan uniformen. Maar ook uit de cultuur zich in diepgevoelde waarden. Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct benvloedbaar. Een cultuur heeft een stabiel karakter en is duurzaam.

De bezuinigingen

De ontwikkelingssamenwerking-sector...

Other Papers Like Organisatie En Cultuur

Diesel Essay

2456 words - 10 pages heeft van een bepaald merk, is men bereidt extra te betalen voor het merk Diesel bijvoorbeeld. Bij internationalisering moet er aan de volgende dingen worden gedacht: Er is een duidelijke cultuurgrens waar te nemen tussen Noordwest Europa en Latijns Europa. De verschillen tussen Nederlanders en Belgen zijn veel groter dan die tussen Nederlanders en Scandinaviër. Belgen bezitten een Latijnse cultuur en zijn veel meer verwant aan Italië

Internship Report

8383 words - 34 pages verdeeld over de drie verschillende afdelingen. Omdat dit een kleine organisatie is, is mijn stagebegeleider nauw betrokken naar zowel boven als naar beneden. Marketing Strategie: deze afdeling ontwikkeld de strategie voor klanten. Deze strategie kan internet marketing of ‘traditionele’ marketing zijn. Design: de Design afdeling is het creatieve gedeelte van Terra Preta. Zij verzorgen de onder andere de Huisstijl, Branding en Webdesign

Human Resource Management

2772 words - 12 pages iedereen op de hoogte zijn wat deze nieuwe cultuur juist inhoud. Een heldere en duidelijke communicatie waarbij iedereen zicht heeft op de werking van het systeem en wat het doel is, is hierin prioritair. Om dit systeem van change over te brengen gaat het HR- team samen zitten met de vertegenwoordigers van de werknemers om te melden dat er een toespraak zal gehouden worden ivm met de wijzigingen in het bedrijf. Welke een win-win situatie moet

Tripadviser

4805 words - 20 pages maar weten niet hoe zij dit aan moeten pakken. Zij hebben drie opties geformuleerd om uit te breiden maar weten niet welke optie het beste bij hen past en tevens haalbaar is. Probleemanalyse Naar aanleiding van de case kunnen er 3 problemen geformuleerd worden, namelijk: * Wanneer TA naar China gaat uitbreiden is het de vraag of de formule bij de Chinese consument aanslaat. De cultuur in China verschilt namelijk wezenlijk van de westerse

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

Related Essays

About Postioning Essay

1523 words - 7 pages marktkennis en klantcontact * Organisatie georiënteerd motivatie medewerkers en samenwerken 4. Visie en missie * Visie kort en krachtig geformuleerd beeld van de markt over vijf of tien jaar * Missie pakkende beschrijving van de wijze waarop de organisatie denkt haar doelen te realiseren. 5. Cultuur * Familie cultuur (product georiënteerd, creëren en in stand houden interne verhoudingen) * Formele cultuur

Cisco Case Dutch Essay

2278 words - 10 pages . Belief systems Dit geeft de kernwaarden van het bedrijf aan, zoals de strategie, missie en visie. Deze waarden van de organisatie worden gedeeld met alle betrokken. Het is van belang dat managers deze kernwaarden bespreken door middel van persoonlijk contact met de medewerkers. Op deze wijze worden medewerkers aangemoedigd om nieuwe kansen te vinden. Bij Cisco blijkt dat een open en ondernemende cultuur heerst, waar ideeën zo gedeeld kunnen worden

Bloedbank Sanquin Essay

3562 words - 15 pages 9 7.2 Website 9 7.3 Webadvertenties 10 7.4 Flyers 10 7.5 Abri’s 10 7.6 Applicatie voor iPhone en Android 11 1. ONDERZOEK Stichting Sanquin Bloedvoorziening Er is één organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland en dat is Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Sanquin Bloedbank is onderverdeeld in 4 regio’s; Regio Noordoost, Regio Noordwest, Regio

Analyse Culturele Trends; Faith Popcorn Clicking

1726 words - 7 pages verkoopt. De Europese cultuur is gematigder dan de Amerikaanse ondanks het feit dat Verankering hier ook aanwezig is.1.4. Toepassingen in Europa/BelgiëProductniveau: yogalessen, een hemelbed, Oosterse gerechten, Ola ijsjes die de zeven hoofdzonden vertegenwoordigen, engelenbeeldjes en versieringen,...Distributieniveau: loungebars met Oosters interieur, Afrikaanse en Oosterse winkels waar je zowel voeding als decoratiemateriaal kan kopen, ...2