This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Moontlike Invloede Van 'n Politieke Stelsel Op 'n Land Se Mense

1915 words - 8 pages

Die invloed wat 'n politieke stelsel van 'n land op sy inwoners het is baie groter as wat ons somtyds besef. Op die oog af byvoorbeeld lyk Suid-Afrika na 'n land waarin die mense almal totale gelykheid ervaar. Indien daar egter dieper gekyk word is dit glad nie die waarheid nie.Suid-Afrika word tans deur die ANC (African National Congress) regeer. Dit is die regerende party op nasionale vlak en in die meesrderheid van ons provinsies. Die huidige president is president Thabo Mbeki. Die land het 'n federale parlmentêre demokratiese republiek waarin die president van Suid-Afrika (soos gekies deur die parlement) die hoof van die regering is. Daar is egter talle gevalle waaruit dit blyk dat ...view middle of the document...

Swak sosio-ekonomiese toestande in die plakkerskampe lei ook op sy beurt weer na sosiale verval deur die gebruik van dwelms en maatskaplike kwessies. Die wanbalanse van die verlede kan ook gesien word deur die swart kinders wat met verflenterde klere in die strate rondloop en bedel, of swart kinders wat baie ondervoed is. Daar is wel ook wit kinders wat hierdie omstandighede beleef maar dit kom baie meer voor onder die swart gemeenskappe. Vanweë apartheid is daar ook talle swart mense (veral van die ouer geslag) wat vandag ongeletterd is. Hulle be-oefen dus ook nie beroepe in die tersiêre sektor nie, maar baie meer beroepe in die primêre en sekondêre sektore. Dit kan veral gesien word by huishulp poste. Die invloed wat apartheid op Suid-Afrika se mense gehad kan dus steeds op groot skaal oor die hele land waargeneem word. (Mandi Smit; www.answers.com, www.wikipedia.co.za)Die volgende voorbeeld van die invloed wat die politiek van 'n land op sy burgers uitoefen kan gesien word in Duitsland. Die artikel Anon.,"Revolution in the air",Time, Oct. 17, 2005, pp. 30-31 dui op sommige baie duidelike aspekte. Duitsland se regering kan beskryf word as 'n federale demokratiese staat wat gebaseer is op sosiale justisie. Die federale republiek is 'n politieke krag wat gedeel word tussen 'n sentrale of nasionale gesag en state wat algemeen is onder die terme van 'n konstitusie. Die konstitusie beklemtoon die beskerming van individuele vryheid of onafhanklikheid in 'n uitgebreide katalogus van menseregte. Duitsland het ook soortgelyk aan Suid-Afrika 'n apartheid in die verlede beleef. Adolf Hitler se bewind het tot die dood van baie Jode gelei. Meeste slagoffers is vermoor deur vergassing in gaskamers, maar talle ander is in groepe doodgeskiet, of het omgekom van die kombinasie van harde werk en verhongering. Talle Jode huisves steeds 'n haat vir die duitsers as gevolg van hierdie brutale maniere waarop hul voorouers moes sterf vir Hitler se "droom". Vandag word die konserwatiewe party beskryf as jonk en bevonk. Die ou, tradisioneel vervelige mense wat in die verlede as deel van die konferensie gesien is het so te sê heeltemal uitgesterf. In Duitsland is daar bewys dat die politieke stelsel talle invloede op die mense van die land het byvoorbeeld dat jong Europese Katolieke tradisioneel baie meer getrou is as hul ouers, jonger geslagte gryp ook nou die geleenthede van tradisionele familie waardes aan wat hul ouers afgeskiet het. Jong duitsers is al so gewoond is aan die politiek van vryheid, dat dit werlik 'n transformasie aanbring in hul persoonlik lewens. Die nasie het opgestaan teen die verlede met 'n rare eerlikheid. Bottcher het gesê dat die jeug baie meer buigbaar is as hul voorouers maar wel met baie meer onsekerheid leef. Die mense heg ook vandag baie meer waarde aan hul vryheid as aan hul gelykheid. Dit vind alles plaas omrede die land se vorige regering stelsels waartydens die mense onderdruk is 'n begeerte by die...

Other Papers Like Moontlike Invloede Van 'n Politieke Stelsel Op 'n Land Se Mense

Sunel Fourie 18952623 Infos 214 Leesopsomming 1

1446 words - 6 pages . Hierdie onderwerp is die bestemde aard van betrokkenheid van maatskappye met hul belanghebbendes. Dit lyk of besighede dit vanselfsprekend aanvaar om die aandeelhouers op te saal met die besigheid se verpligtinge. Dit was publiek aanvaar as minimale voldoende morele optrede. Onlangse skandale in die besigheid omgewing het daartoe gely dat mense meer geneig is om te let op die etiese optrede van besighede en hul werknemers se morele standaarde. Daar is

Opvoeder as Assessor Essay

3658 words - 15 pages eie werk nie en vriende ook nie mekaar se werk nie.) Om verder objektiwiteit van assessering te versterk kontroleer die onderwyseres alle take nadat die maat-assessering afgehandel is. 1.3. ASSESSERINGSTAAK 3: Lees die onderstaande leesstuk en maak gebruik van vluglees om jouself op hoogte van die inhoud van die teks te bring. Herlees dan die uittreksel om die hoofgedagte(s) te identifiseer. Skryf ‘n puntsgewyse opsomming van die

Case

1760 words - 8 pages Zsuzsanna Lénárt, medewerkster bij de Vl.....................vertegenwoordiging in de H................... hoofdstad Boedapest, in voortreffelijk N................................. “Het H.......................is een zeer aparte taal en heeft geen enkele verwantschap met de talen van de buurlanden. Dat maakt het voor ons erg moeilijk om andere talen te leren. Daarnaast is er ook een politieke reden. Ten tijde van het IJzeren Gordijn moest

Ontwikkelingshulp: Gunst of Noodzaak?

743 words - 3 pages betalen ze ook nog eens de leraren en het schoolgeld van de naar school gaande kinderen (Bodelier, Vossen, 2008: 8). Dit neemt niet weg dat het voor de stabiliteit en welvaart van een dergelijk land niet veel verandert, zo wordt het merendeel van het ontwikkelingsgeld gebruikt voor de rijkdom van de regeringsleiders (vaak dictators) en dumpt men landbouwoverschotten op de markt van de Derde Wereldlanden waardoor boeren, ondanks nieuwe technieken

Mining and Agriculture on the South African Economy

2402 words - 10 pages : 8 1. Inleiding Met 50.6 miljoen mense is Suid Afrika die grootste land in Afrika. Suid Afrika speel ʼn groot rol in die kommoditeit markte soos globale myn en minerale bronne , en beheer ʼn driekwart van die wêreld se platinum produksie. Suid Afrika het ook groot aandele in palladium, mangaan, goud en diamante. Die Wêreld Bank reken Suid Afrika as ʼn bo-gemiddelde inkomste land, met ʼn BBP per kapita van $10.973 (2011) Die ekonomie van

Should The Mayor Be Chosen Or Assigned

1773 words - 8 pages over autochtone en allochtone Nederlanders. Dit kan nuttig zijn bij de emancipatie van vrouwen en allochtonen in de politiek. Voorstanders van de gekozen burgemeester stellen daar echter tegenover dat het ook een onderhandse verdeling van baantjes tussen politieke partijen in de hand werkt. Ik vind dat alle nadelen op wegen tegen de voordelen. Huidig system: prima werkt Burgers kiezen gemeenteraad. Als de post van burgemeester vacant is

Sox, Voor En Nadelen

4721 words - 19 pages . * Van Niew Amerongen, N. en De Jager, N., (2005), SOx-404 en steunen op de testwerkzaamheden van de gecontroleerde onderneming, vakgebied: accountantscontrole. * Lander, G.P., (2004), What is Sarbanes-Oxley?, McGraw-Hill Companies., p 15. * K. Cools, 2005, Controle is goed, vertrouwen nog beter: over bestuurders en corporate gorvernance Overige gebruikte bronnen * De Trouw “Nieuw boekhoudschandaal in VS”, 20 maart 2001 * De Volkskrant “4,5 jaar cel geëist voor fraude SGBB” * RTL-Z “Madoff fraude” * VanDale, 2010

Samenvatting

1945 words - 8 pages uitkomst met n.2)Bereken nu de som van alle X-en en de som van alle Y-en. Vermenigvuldig deze twee uitkomsten met elkaar.3)Nu de uitkomst van stap 1 minus de uitkomst van stap 2.4)Kwadrateer alle X-en en tel de uitkomsten bij elkaar op. Vermenigvuldig deze uitkomst met n.5)Kwadrateer de uitkomst van de som van alle X-en (zie stap 2).6)Nu de uitkomst van stap 4 minus de uitkomst van stap 5.7)Deel de uitkomst van stap 3 door de uitkomst van stap 6.8)Je

De nieuwe werkelijkheid in de winkelstraat

5003 words - 21 pages Liddle in plaats van voor de Albert Heijn. Opvallend is ook, dat de duurdere winkels, zoals de Bijenkorf het opvallend goed doen. Volgens Molenaar is er maar één remedie om te overleven. De winkels zullen een enorme verandering moeten doorgaan om overeind te blijven. Maar wat is de verandering die de winkel moet doormaken om de deuren op te houden? 3 Probleemanalyse In dit hoofdstuk wordt de probleemanalyse van het onderwerp besproken. Het

Management Accounting

1091 words - 5 pages gevestigd of in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een verlaging van belastingheffing op dividenden op grond van het aantal stemrechten. Niet als deelneming worden gekwalificeerd: * De fiscale beleggingsinstelling (art. 13 lid 8 Wet Vpb); * Een belang in een beleggingsdeelneming (art. 13 lid 9 Wet Vpb). Hier komt in de plaats een deelnemingsverreking (in feite een tegemoetkoming aan de

Business Ethics

2107 words - 9 pages verbod op kernwapens op de Nederlandse politieke agenda wil zetten. In december praten ruim 150 staten voor de derde keer in anderhalf jaar over de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens. Een ruime meerderheid van landen vindt dat het hoog tijd wordt voor een verdrag dat kernwapens verbiedt. De financiële sector kan deze ontwikkelingen niet negeren en moet haar investeringen in de kernwapenindustrie onmiddellijk terugtrekken, zegt Van der Zeijden

Related Essays

Shakespeare: Fraud Or Not Essay

1569 words - 7 pages William Shakespeare. Party mense sien dit as soetsappig en oordramaties. Ander sien dit as diep en passievol. Wanneer die vraag of Shakespeare regtig bestaan, egter gevra word, spoel daar ‘n warboel van gedagtes bo-oor jou. Vandag nog is die vrae op almal se lippe: “Het Shakespeare regtig bestaan?” Het iemand sy gedigte vir hom geskryf? Waar kom alles vandaan?” Met twee uiteenlopende flieks, maak dit nie die vraag makliker nie. Shakespeare in love

Lo Taak Ontwikkeling Essay

947 words - 4 pages omgewingskwessies is dikwels redes vir konflik in die sosiale omgewing. 'n Stryd om 'n behoorlike lewe te voer… wanneer daar armoede en werkloosheid onder andere, intree, en lei tot maatskaplike en omgewingskwessies. 'n Sosiale kwessie (ook bekend as 'n sosiale probleem of 'n sosiale euwel) is 'n kwessie wat verband hou met die samelewing se persepsie van mense se persoonlike lewens. Verskillende gemeenskappe het verskillende persepsies. Wat as

J.P. Morgan: ?N Lewe Essay

3918 words - 16 pages goed of sleg was, kan daar nie ontken word dat sy karakter en invloed die besigheid wêreld gevorm het, soos geen mens voor hom nie.Morgan was ?n bankier, spoorweg tsaar, industrialis, finansier, filantroop, jagvaarder, en ook redelik gewild onder die vroue. Hy was die Koning onder ?n hand vol miljoenêr baronne wat die land se geld beheer het in ?n era van min staat inmenging.Morgan se BeginDie rykdom van die Morgan familie het nie by

Titel: Die Onetiese Skandaal Van Telkom

965 words - 4 pages Definisie van ‘n skandaal: ‘n Skandaal is ‘n gebeurtenis wat publieke gevoelens van skok en sterk morele afkeur (vertaal uit CambridgeDictionary 3rd Edition, 2011) Telkom Suid afrika se wanbestuur en onetiese gedrag wat lei tot afdankings Telkom Suid Afrika is ‘n semi staat organisaie wat wel op die JSE gelys is en in die afgelope jare baie opslae gemaak het vir wanbestuur en oorspandeering maar meer onlangs vir onetiese afleggings van