This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Laws Of Prostitution In India (1940 1960) In Hebrew

966 words - 4 pages

בעבודה זו אבחן את התהליכים שהתרחשו בהקמת מדינת הודו וכיצד אלו השפיעו על היחס של המדינה כלפי זנות. אבדוק את ההשפעה על ידי בחינת חוקים אשר הועברו ביחס לזנות לפני הקמתה של הודו, תקופת השלטון הבריטי, ואחרי הקמתה של הודו כמדינה עצמאית ב-1947.
הזנות בהודו הייתה נפוצה עוד לפני הקמת המדינה. בתקופת השלטון הבריטי בהודו הייתה רגולציה של הזנות. השלטון הבריטי הבין כי אחת הסיבות העיקריות למחלות של החיילים הייתה כתוצאה מביקורים שלהם אצל זונות. על מנת למנוע את המחלות הוקמו בתי זונות מוסדרים. בתי הזונות הגדודיים נוהלו על ידי נשים אשר היו אחראיות לפקח די הנשים אינן חולות במחלות. הנשים במקום עברו בדיקות תקופתיות על ידי רופאים צבאיים. סוגיית הזנות לא עניינה את הרשויות האימפריליות, האזרחיות והצבאיות של השלטון ...view middle of the document...

דאודסי משמעותה 'משרתות האלוהים', אלו הן ילדות צעירות ובתולות אשר מחתנים אותן או נותנים אותן כמתנה לאל מקומי ומקדשים. כחלק מתפקידם היה עליהן לשרת את הנזירים של המקדש, בין היתר לספק שירותי מין. מערכת זו הייתה נפוצה מאוד בהודו בעבר ועד היום ניתן למצוא אותה ברחבי הודו, אם כי במידה מועטה. ב- 1934 הועבר חוק בבומביי המתייחס לדאודסי. החוק אסר על נשים להיות חלק ממערכת הזנות הדתית, גם אם זה נעשה בהסכמה. החוק מתייחס לא רק לנשים אלא בכלליות לכל מי שלוקח חלק בעסק המסחר של הילדות למקדשים.
לאחר הפיכתה של הודו למדינה עצמאית ב-1947, ניתן לראות אימוץ של ספר החוקים הפליליים של השלטון הבריטי בחקיקה של הודו העצמאית. כך, ההתייחסות כלפי הזנות נשארה כפי שהייתה בנוסח מ-1860. ב-1950 התכנסה וועידה באו"ם כדי לדון בסוגיית הסחר בבני אדם. הלחץ מהמדינות הביאה את הודו לנסח חוקים ב-1956 אשר נקראה 'דיכוי הסחר האי-מוסרי (בנשים וילדות)' (Immoral Traffic Act in women and Girls). מטרתם העליונה של הועדה הייתה לעכב ולדכא מסחור של סחר בבני אדם למטרות זנות. החוקים מגדירים לראשונה מושגים כמו זנות, בתי בושת, סרסרות וסחר בבני אדם. לראשונה קיים הכרה לא רק בזנות עצמה אלא גם בתעשייה הסובבת סביבה. החוקים אוסרים על שידול לזנות, סרסרות, פרסום טלפונים למטרות זנות, מגורים עם זונה ועוד.
נוצר פער בין המטרות ששמו לעצמם המחוקקים לבין החוקים שחוקקו בפועל. מטרות הועדה הייתה כאמור לדכא את הסחר והזנות בהודו. למעשה, בפועל, החוקים אינם מתייחסים לסחר בנשים. בנוסף, הם אינם מכירים בזנות של גברים ומתייחסים רק לנשים וילדות. דוגמא לכך ניתן לראות בהגדרה של זנות. זנות מוגדרת ב-1956 כפעולתה של אישה, הצעת גופה למכירה למטרות קיום יחסי מין, בתמורה לאתנן. בעייתיות בהגדרת המושג הוא שאין התייחסות לזנות שלא בהסכמה, החוק לוקח כמובן שהזונה עושה זאת בהסכמה וללא כפייה מסויימת. החוק לא רואה את הזונה כקורבן.
יש לבחון פן נוסף המתייחס לזנות בתקופת הקמתה של הודו והיא ההתייחסות של הפוליטיקאים למצב בהודו עם הקמתה. מפלגת הקונגרס הלאומי שבראשה עמד ג'ווהרלל נהרו, ראש הממשלה הראשון של הודו התייחס לזנות...

Other Papers Like Laws Of Prostitution In India (1940-1960) In Hebrew

Vietnam in the 1960's Essay

617 words - 3 pages Freedom Rides, Vietnam, and Social activism among the youths of America have left the 60’s with a very profound effect on our society. Without question, the decade of the 1960’s was one of the most controversial in American History. Throughout this period of social unrest, anti-war attitudes were gaining prevalence in a peace-loving subculture, and individuals began to question certain aspects of governmental policy and authority. This was the

Trend Of Insurance In India Essay

319 words - 2 pages to the amount collected. The very fundamental principle of spreading of the risk is actually practiced by the insurance companies by reinsuring the risks that they have insured. The opening up of the Insurance Sector to Private Companies, has made available more products and world class service to Indian Customer. This project has been made with an objective to give an insight into various facts of General Insurance sector in India. An attempt

The Reasons Behind the German Bombing of British Cities in 1940

1141 words - 5 pages The Reasons Behind the German Bombing of British Cities in 1940 In 1940-1941 the Germans bombed major cities of Britain. Germans wanted to damage people's normal life. The government would then be taken apart as the people would want answers from the government. The Germans wanted to interrupt the running of the country- that's why the Whitehall was bombed (an attempt to interrupt the running of the country

Penetration of Ict in India

2867 words - 12 pages task of reviving the dynamism of Indian Agricultural as it used to be in the period of Green Revolution, poses a great challenge for the Government of India and its policy makers. It’s still a situation of dilemma to balance between the policies to be drafted for food security and the policies which will improve the income of farmers in the situation where the food prices are hiking along with the population count. The agriculture in India is

Effect of Ger in India

2713 words - 11 pages dismay stems from two arguments. The first argument goes as follows. The Indian banking system has had no direct exposure to the sub-prime mortgage assets or to the failed institutions. It has very limited off-balance sheet activities or securitized assets. In fact, our banks continue to remain safe and healthy. So, the enigma is how can India be caught up in a crisis when it has nothing much to do with any of the maladies that are at the core of

Advertising Of Lux In India

1186 words - 5 pages Advertising of Lux in India Selection of Media: There are number of Sources available for passing the product message. These are as follows; Television Radio Outdoor- Billboards, Magazines Newspapers Brochures Internet Lux has made it a point to use every above source for its advertisement. However the most frequent source used is television. Lux was launched in India in 1929. Its slogan was “the beauty soap of film stars.” The first

Effect of Oil Spill in Lower Pennsylvania During the 1940's

669 words - 3 pages My first reaction to reading this article was just that it defined me completely as a person of faith and as someone who believes in having a strong relationship with God. My second reaction to reading this article was that the author, who although made a concerted effort to see things through, equated going to church with having a relationship with God or something along those lines. I think as a member of the new generation that he refers to

Mark 1:1, 1:3 in Greek, Hebrew, and Coptic

1052 words - 5 pages MARK 1:1, 1:3 in Greek, Hebrew, and Coptic The Gospel of Mark has always been considered one of the most unique of all the Gospels. Its brevity, use of certain vocabulary, and its all too debated ending make it a key component in academic study and rigor. So, I thought it best to choose a short passage from Mark chapter one. I hope to compare in these few pages three different textual traditions of the first chapter of Mark. Those three

Measures of Progress of Science in India

558 words - 3 pages per cent of citations (42%). This has implications for rewarding merit. 1. Seglen, P.O. Br. Med. J., 1997, 314, 498– 502. 2. Moed, H. F. and Van Leeuwen, T. N., Nature, 1996, 381, 186. 3. Balaram, P., Curr. Sci., 2000, 78, 1177– 1178. 4. Sternberg, R. J. and Gordeeva, T., Psychol. Sci., 1996, 8, 69–75. S. M. DHAWAN 1,* B. M. GUPTA 2 1National Physical Laboratory, Dr K.S. Krishnan Marg, New Delhi 110 012, India 2National Institute of Science, Technology and Development Studies, Dr K.S. Krishnan Marg, New Delhi 110 012, India *For correspondence e-mail: smdhawan@yahoo.com Science in India According to an analysis by Arunacha

Drug Laws in Wi

1339 words - 6 pages It is imperative that the drug laws in Wisconsin remain strict because, WI ranks higher than other states when looking at problem drinking. Some say that drug laws are not a deterrent against the use, but others think that the mandatory drug laws and penalties have helped with the “War on Drugs.” Below, are points that help understand what the laws look like in Wisconsin. There are many combinations of convictions that can change a fine or

Media Laws in Kenya

1304 words - 6 pages to an unrestrained freedom of the press on account of perceptions of irresponsibility in the exercise of free speech and the role of the media in development in Kenya. Media Laws Section 79 of the Constitution of Kenya declares that every Kenyan has the freedom to hold opinions without interference, to receive ideas and information without interference, freedom to communicate ideas and information and freedom from interference with his

Related Essays

Exploitation Of Women In Prostitution Essay

3138 words - 13 pages happening to others. One of their trafficking victims, Gita, who was sold by her aunt to a brothel when she was only ten, now intercepts unlikely traveling companions as they head into India and uses her own experience to help save the lives of those who have innocently left home putting their trust in someone else’s hands. Governments of different countries have taken actions against prostitution. Amsterdam, often hailed as the “sex mecca” of Europe

Hollywood In The 1940's Essay

1336 words - 6 pages Lainie Vinikoor A Golden Hollywood During the 1930’s and 1940’s, the establishment of the film industry in Hollywood not only immensely changed the city of Los Angeles, but the nation as a whole. Hollywood’s golden age and success can be credited to the great achievements in film, the studio production system, business strategies of the studios, and the changing nature of the economic situation of the country. The implementation of sound

Child Prostitution In Bangladesh Essay

3798 words - 16 pages ). Married girls often become pregnant as early as her husband and in-laws demand it. Early marriage causes massive effect to be the victim of child prostitution. After early marriage a girl have to maintain her family through hardship and most of the early marriages are occurred because of illiteracy so to perform a good economical benefit girls have to set out for sexual experience. If anyone refuses to do so she has to be forced for it. As a

Laws Of Inheritence In Islam Essay

5445 words - 22 pages Laws of Inheritance In Islam Significance: A source of significant controversy both inside and outside the Muslim community is the Islamic law of inheritance. This "law" is in fact a continuing process of interpretation of Quranic rules and principles to form the complex "laws" of inheritance under Islam. It is a dynamic process which, based on specific text in the Quran and traditions of the Prophet Muhammad, continues to be discussed in