Integration Of Greece's Eu Essay

3413 words - 14 pages

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΚΠΕ 364 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΜΕΛΕΤΗ I

ΘΕΜΑ:
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.
1. Πρόλογος 2
2. Πορεία ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 3
3. Πολιτικές επιπτώσεις της ένταξης 4 - 7
4. Η εμπειρία της Ελλάδας από την προσχώρηση της στην Ε.Ε. 8 - 9
5. Συμπέρασμα 10
6. Βιβλιογραφία 11

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μέσα στα πλαίσια της εργασίας – μελέτης την οποία αποφάσισα να πραγματοποιήσω επέλεξα να αναλύσω εις βάθος τις πολιτικές επιπτώσεις που επέφερε στην Ελλάδα η ...view middle of the document...

Έτσι θα είναι πιο εύκολη η κατανόηση της πολιτικής ατμόσφαιρας όπως αυτή διαμορφώθηκε και θα μπορέσουμε να εξάγουμε πιο αποτελεσματικά τα συμπεράσματα μας.
Τέλος, θα παραθέσω τα συμπεράσματα μου για το θέμα τα οποία προέρχονται τόσο από την προσωπική μου άποψη όσο και από απόψεις ατόμων που ασχολήθηκαν εκτεταμένα με την ένταξη της Ελλάδας στην μεγάλη οικογένεια της Ε.Ε.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Ο δρόμος της Ελλάδας προς την Ενωμένη Ευρώπη ξεκινά στις 8 Ιουνίου του 1959 με την υποβολή της αίτησης για Σύνδεση με την νεοϊδρυθείσα τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Η αίτηση εγκρίνεται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ο.Κ καταλήγουν στην υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης τον Ιούλιο του 1961. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος που υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ο.Κ.
Η πορεία της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ παγώνει το 1967 λόγω της επιβολής της δικτατορίας. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, η Ελλάδα συνέχισε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και στις  12 Ιουνίου 1975 καταθέτει αίτηση για πλήρη ένταξη στην Ε.Ο.Κ. Η τότε Ε.Ο.Κ εξέφρασε το δισταγμό της απέναντι στην ένταξη της Ελλάδας επικαλούμενη μια σειρά από προβλήματα, όπως η σχέση της χώρας με την Τουρκία, η κακή οικονομική κατάσταση και η παράλληλη υποβολή αίτησης ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρούσε απαραίτητη μια προενταξιακή περίοδο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκινούν ένα χρόνο αργότερα έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Οι διαπραγματεύσεις λήγουν επιτυχώς και στις 28 Ιουνίου του 1979 υπογράφεται η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου του 1981. 
Οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα επέλεξε την πλήρη ένταξη στην Κοινότητα μπορούν να συνοψισθούν στους εξής:
* Θεώρησε την Κοινότητα ως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και θεσμούς.
* Επεδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα καθώς και της «διαπραγματευτικής της δύναμης», ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία η οποία εμφανιζόταν ως η μείζων απειλή για την Ελλάδα μετά την εισβολή και κατάληψη μέρους της Κύπρου (Ιούλιος 1974). Στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα επεδίωκε επίσης τη χαλάρωση της έντονης εξάρτησης που είχε αναπτύξει μεταπολεμικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ).
* Θεώρησε την ένταξη στην Κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
* Επιθυμούσε ως ευρωπαϊκή χώρα, να είναι «παρούσα» και να επηρεάσει τις διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το πρότυπο της Ευρώπης, στο οποίο η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η πορεία της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ένωση και κατά συνέπεια του εξευρωπαϊσμού της δηλαδή της διαδικασίας προσαρμογής των πολιτικών συστημάτων της χώρας ώστε να...

Other Papers Like Integration Of Greece's Eu

Integration Essay

1302 words - 6 pages beneficial for a country which is aware of its stance. One major benefit of integration for most developed, developing and undeveloped countries is to gain access to different trade markets. Caricom, which is a regional integrated group of Caribbean Countries, can be used as an example of such usage of this benefit with another regional integrated group called the EU. According to CARICOM’s Total Trade with Principal Trading Partners and the Rest of the

Student Essay

4676 words - 19 pages . Furthering European integration 8 17. Customs union without harmonization of norms & standards 8 VII. Maastricht treaty 8 VIII. The EU 4 freedoms 9 18. Free movement of goods 9 19. Free movement of persons 9 IX. Theory and practice of integration 10 20. Political view and gradual political process 10 21. international political developments push Europeans to reinforce cooperation 10 X. The different stages of economic

European Business

1296 words - 6 pages EUROPEAN BUSINESS ASSIGNEMENT 1st SUBJECT Article 1) McGowan, F., Can the European Union’s Market Liberalism Ensure Energy Security in a Time of ‘Economic Nationalism’, Journal of Contemporary European Research, 2008, Volume 4 Issue 2, pp 90-106 Questions: What is meant by market liberalization? (20 marks) For what reasons has energy been an integral part of EU policy since the beginning of post-war European integration

Public Debt

1952 words - 8 pages Spain. This number tended to be decreased rapidly. Hence, domestic investors heavily depended on capital flows from outside. Bond yields continued to fall due to joining the European Union (1981) and the bond sell-off wave of Greek people made Greece lose an available funding resource, forced the government to raise fund from overseas for public spending. b) Secondly, public spending led to higher budget deficits. The speed of Greece's GDP

Eu Integration

2366 words - 10 pages As exemplified by The European Union (EU), regional economic integration is replete with political, economic, and cultural danger. Discuss through the use of valid, real-life examples A regional economic integration, is when a certain number of nations, agree to reduce or eliminate economic barriers (and in certain levels of integration non-economic barriers as well), in order to create an adequate atmosphere between them for the flow of

Debt To Gdp Ratio

645 words - 3 pages . Germany Debt- to-GDP ratio While the debt to GDP ratio for Germany is a comfortable 83 percent, it still dwarfs that of Greece, which is $434 billion. But Germany's GDP is $2.9 trillion, much more than Greece's $318 billion, which is why Germany (and the EU) is bailing out Greece, and not the other way around. The analysis of Germany, past their stated GDP and their stated debt to GDP ratio is really a study of the EU/ECB themselves to determine

Cover Letter

658 words - 3 pages am delighted to see that the Human Rights Watch (HRW) is looking for a Europe and Central Asia Advocate. I am a Human Rights advocate with in-depth expertise on the rights of migrants and asylum-seekers in the EU. I have 5 years of the EU Justice and Home Affairs issues related research practice and 10 years of project management experience within Civil Society Organizations (CSOs) in Europe and the Global South. I am applying for this

Meee

5121 words - 21 pages (2013). Letter from the Ministers of Interior of Austria, Germany, the Netherlands and the United Kingdom, Brussels 31. May. http://docs.dpaq.de/3604-130415_letter_to_presidency_final_1_2.pdf Den tværministerielle arbejdsgruppe om brug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU (2003). Danske sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU, København. EU kommissionen (2013). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det

EPA-Cariforum And 5 Benefits

2248 words - 9 pages development of the EPA is shown diagrammatically below. (Roger Hosein, 2008)Figure 1 Developing the EPA.The CARIFORUM-EU EPA, was formulated after a series of negotiating phases spanning 2004-2007. (Ministry of Trade and Investment)Table 2 Phases of Negotiation (Ministry of Trade and Investment) Negotiating Phases Area/ Focus Phase I Priorities of negotiations Phase II Common understanding of priorities -Caribbean integration and targets for

Would a Brexit Benefit the British Economy?

4665 words - 19 pages . Overall there is a possibility of the economy flourishing because if trade deals are established In a 2013 survey of over 2000 multinationals, 72% of companies interviewed in North America and 66% of those in Asia though reduced integration with the EU would make the UK more attractive as a destination, against 38% of those interviewed in Western Europe. Accordingly, the Government should, after exit, quickly put in place policies to

Greece's Economic State

1515 words - 7 pages Euro Crisis: Greece’s Reform to Uphold the Euro Greece has been a significant trading partner within the EU as well with the global community at large. Public spending has been at its highest since the financial crisis in 2008 and with irrational investing behind banks and the private sectors; it only worsened their economy. The complicated areas of the European economy mostly have been due to countries spending vast amounts of borrowed

Related Essays

Greece; The Pros And Cons Of Democracy Therein

2821 words - 12 pages since then Greece has seen considerable returns in foreign investments, and a marginal decrease in both the national debt and inflation rates . To better illustrate Greece's economic standing today, one might take note of the fact that the country is now in a position to distribute large amounts of aid (E.g., Bosnia- Herzegovina) while slowly relying less and less on EU subsidies. Many also believe that Greece's poor economic strategies in early

Greece In Crisis Essay

2410 words - 10 pages approval which granted the belt-tightening programme by 155 deputies; (except one dissident, who was immediately expelled from the ruling Pasok socialist party), paves the way for a fifth injection of cash from the EU and IMF. The approval gives Greece's government the authority to implement the deep spending cuts and hefty tax rises. This injection of immediate aid from the International Monetary Fund, the European Union and the European Central

The Pharmaceutical Market: Greece Essay

861 words - 4 pages programme. While we continue to hold to our view that Germany and the rest of the EU may reduce the focus on austerity and introduce some pro-growth strategies, these are unlikely to generate any upside for the pharmaceutical industry and structural reforms within Greece will be maintained. T he government remains committed to huge cuts in its public drug expenditure for 2012, with a painful claw-back tax in operation and no extra resources available

Here Is My Me Essay

596 words - 3 pages deeper economic integration that can help the neighbors to increase mobility and more people-to-people contacts. During 2010-2011, the EU (European Union) rechecked the ENP and came up with new strategy of putting strong focus on the promotion of deep and sustainable democracy, followed by powerful economic development. The deep and sustainable democracy usually includes in free and fair elections made by the people of the particular country