This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Inner City (Greek) Essay

3153 words - 13 pages

Strategic Management
Στέφανος Αλβανός

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Inner-City Paint Corporation (Revised)
-------------------------------------------------
by Donald F. Kuratko and Norman J. Gierlasinski

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2013
Παρουσίαση της επιχειρηματικής μονάδας Inner-City Paint Corporation
Υπάρχουσα κατάσταση με μια ματιά
Η εταιρεία “Inner-City Paint Corporation” εδρεύει σε μια παλιά μικρή αποθήκη στη νότια πλευρά του Σικάγου από την ημέρα της ίδρυσης της, την οποία υπενοικιάζει (leasing) για τις ανάγκες λειτουργίας της.
Ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια από τον Stanley Walsh και αποτελεί μια μικρή ...view middle of the document...

Η άποψη των πελατών της εταιρείας για αυτήν, είναι ότι πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση με ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και απουσία ουσιαστικής οργάνωσης, για αυτό και αναμένουν πως σύντομα θα οδηγηθεί σε οικονομική κατάρρευση. Η αντίληψη αυτή σε συνδυασμό με τη φήμη ότι σε αρκετούς προμηθευτές οφείλονται χρήματα από την εταιρεία, καθώς και η αδυναμία της γραμμής παραγωγής να καλύψει τον όγκο μεγάλων παραγγελιών, είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους που όλο και περισσότεροι πελάτες αδυνατούν να την εμπιστευτούν.
Ο κύριος S.Walsh θεωρεί πάντως ότι μπορεί να ανατρέψει-ελέγξει, τόσο τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όσο και τις πελατειακές σχέσεις και την κακή φήμη, μέσω ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρείας προερχόμενη από την σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με την τράπεζα.
Όπως θα δούμε και στην ανάλυση που ακολουθεί, είναι βέβαιο πως στόχος του είναι να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που ήδη κατέχει, αδιαφορώντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Σε αυτό συμβάλει η day to day strategy που ακολουθεί (χωρίς να τη σχεδιάζει ουσιαστικά), η οποία τον αποτρέπει να θέτει μακροπρόθεσμους στόχους.
Εύκολα διακρίνουμε λοιπόν τα βασικά προβλήματα της εταιρεία Inner-City, τα οποία παρουσιάζουμε επιγραμματικά προτού προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση:
* ανικανότητα του ιδιοκτήτη να αναγνωρίσει και να εντοπίσει τα προβλήματα στην πραγματική τους διάσταση,
* αδυναμία την διοίκησης να θέσει στόχους και να διαχωρίσει τους προσωπικούς από τους εταιρικούς,
* έλλειψη κουλτούρας,
* έλλειψη δομής,
* έλλειψη ικανών υψηλόβαθμων στελεχών,
* έλλειψη know-how, εμπειρίας και γνώσεων των υπαρχόντων υψηλόβαθμων στελεχών,
* έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (και εκπαίδευσης υπαρχόντων εργαζομένων),
* έλλειψη σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και ασφαλείας εργαζομένων (hardware & software),
* έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου,
* απουσία καινοτόμων ιδεών,
* απουσία επαγγελματικής διαχείρισης,
* απουσία στρατηγικής και στρατηγικού σχεδιασμού,
* απουσία ισχυρού και διαχρονικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
* μειωμένη ρευστότητα,
* κακή σχέση με τους υπάρχοντες πελάτες (αδυναμία δημιουργίας αξιών),
* κακή φήμη στην αγορά,
* κακή φήμη ιδιοκτήτη,
* αδυναμία απόκρισης στα χρέη προς το δημόσιο και τους μετόχους,
* αδυναμία αναγνώρισης των απειλών που προέρχονται από το κλάδο, την αγορά, την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Υπάρχουσα κατάσταση με ποιοτικώς και ποσοτικώς μετρήσιμα στοιχεία
1. Strategies and Strategic Management
Η στρατηγική της εταιρείας, αλλά κυρίως το πώς και αν σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε είναι εύκολο να παρουσιαστεί, καθώς πιστεύουμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού ή γνώσεων του ιδιοκτήτη και της διοίκησης, αλλά κάτι που απλά πράττουν γιατί έτσι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Άλλωστε, η άγνοια και η εμμονή τους στα λάθη είναι από τις σημαντικότερες αδυναμίες που διακρίναμε και αρχικά.
* Αποστολή της εταιρείας:...

Other Papers Like Inner City (Greek)

Themistocles Essay

769 words - 4 pages ; there was an air of corruption and fierce ambition about him. He was not charming or cultured; historians from Herodotus on down have had trouble warming to him. But he was cunning and effective. After the defeat at Thermopylae he manipulated the demoralized Greek city-states into making a stand against the Persians at Salamis. He understood Persian impatience, and maneuvered the empire into a battle on waters most favorable to the heavier and

Greek Mythodology Essay

1857 words - 8 pages , Ares is often described as the Greek god of war. More accurately, he is the god of bloodlust and savagery in warfare, opposed to Athena as patron of strategic war. Ares is identified with the Roman god Mars, but Mars is nothing compared to this kid. According to legend, he is the ancestor of the warrior Spartans and that he discovered the Greek city of Thebes. While some people like collecting comics or potted plants, this guy enjoys wreaking

Years 8 Ancient Greece

5620 words - 23 pages citizens: divided into numerous classes: at the top were aristocrats who had large estates and made up the cavalry or captained triremes; middle ranks were small farmers; lowest class was the thetes (urban craftsmen and trireme rowers). Metics - those who came from outside the city; they were not allowed to own land, but could run industries and businesses. Slaves were lowest class, but less harshly treated than in most other Greek cities

Historical Sites In The World

1540 words - 7 pages , though only by a fraction of what is necessary. Hopefully they will limit it even more so this site lasts for hundreds of years more. Read more about hiking the Inca trail. Tikal Tikal, Guatemala This Mayan city-state is one of the largest and best-preserved ruins of the civilization, and was a dominant force in the Mayan world. Located in Guatemala, this place lets you experience your inner-Indy early in the morning or late at night when

The Role Of The Gods In The Iliad

3223 words - 13 pages significant outcomes on the Trojan War, and more importantly, the story of The Iliad. Zeus, very untypical of a Greek god in his lack of involvement in the Trojan War for selfish reasons, was portrayed as the father figure, being impartial and fair to both sides of the war. He remains this way to serve as a check for the other god's involvement in the war. Without the presence of fate controlling the inner circle of Olympus, it is likely that the

Muted Voices: Terence's Andria and Women in New Comedy

2463 words - 10 pages point of view of young men. The woman is merely the object of his attention. Her inner feelings and emotions are scarcely explored, her character is rarely developed beyond the needs of the male-centred plot, and in some plays she does not even appear on stage. Yet the comedies do tell us something about these women, at least enough to show that the roles they play are essentially stereotypes familiar to both the playwright and the audience

Any Given Sunday - a Sociological Analysis

5192 words - 21 pages Greece, where athletic competition was a key element of major religious events. Each Greek city state paid homage to a patron god, and Greek athletes called upon this god in the fierce physical contests of the day. The original Olympic games, which were held in ancient Greece, were filled with references to Greek religion. The games themselves were named for Mount Olympus, the mountain home of the Greek gods. This connection between ancient Greek

Definition of Civilization

1283 words - 6 pages many forms that may include division of labor, surplus of food, and organization of governments and religion. Many people should be cognizant, and understand that civilization is regarded as a useful historical concept that does not exclude people. In the past people who lived in urban cities tended to despise those that lived outside cities and saw these people as barbarians. In Greece, the word barbarian was used to refer to the non-Greek

The Influence Of The Culture And Author In The Novel Of “Khotbah Di Atas Bukit” By Kuntowijoyo

2172 words - 9 pages thought of Kuntowijoyo represented in figure Barman which is tell want to find inner peace by moving from the city to the hills. Then the blood of his javanese its effect on the figure of the woman which is described obedient and submissive to men as in Javanese tradition. As for the background of the appearance of the novel "Kotbah Diatas Bukit" is that the author wanted to show us the struggle between spiritual power and strength of material

World Religion Summary Chapter 1 Image

1643 words - 7 pages must then drink  Synagogue today: oriented toward the holy city, Jerusalem, where Temple once stood, a carbinet kelt scroll => divine words, not divine images  Holy of Holies - Last Temple destroyed by Roman armies in 70 CE – when Roman general Titus entered the Holy of Holies – inner sanctum which only high priest would go once a year on Day of Atonement, expected to find treasure or statue of God but instead find the room to be empty  Ark of

Business Culture

1400 words - 6 pages member’s personalities as a result creates the power structure of the ‘web’. Handy refers to the mammoth institutions in the USA which originally run as a small family business at the top and known as financial magnates. Power is concentrated in a small area, the centre of which is the wheel or the centre of the web. The centre emits power, usually a key personality, to others who are in the inner circle and send information down to departments

Related Essays

Euripides/Medea Essay

989 words - 4 pages , focusing on the inner lives and motives of his characters in a way previously unknown to Greek audiences. Euripides introduces this cleverness in the Medea. “. . . The children are dead. I say this to make you suffer.” (Euripides, 45) This quote ultimately demonstrates the emotional feelings and wants of Medea. Euripides is the first playwright to cast a woman on stage. The works of Euripides have been more variously judged than those of

Notes On Early Chistianity: A World Religion

1540 words - 7 pages ). Missionaries of this dissenting Christian movement within Judaism were called Apostles--those sent out to preach the gospel of Christ.* Saint Paul: From a Jewish Sect to a World Religion--Saint Paul (A.D. c. 5-c. 67) came from the Greek city of Tarsus in southeastern Asia Minor. Originally called Saul, he belonged to the Diaspora, or the "Dispersion"--the millions of Jews living outside Palestine.- Non-Jews, or Gentiles (from Latin gens, or

Dickens, Thurber, Andersen, London And Perseus

915 words - 4 pages , finding it much more fascinating than the nightly news, soap operas and talking head yakety-yak cable tabloid shows. Because my cerebrum delights in working by making bizarre associations, whenever my mind thinks of Charles Dickens, the great English author is filed and classified in a “mental cabinet” along with James Thurber, Hans Christian Andersen, Jack London and the mythical ancient Greek hero, Perseus. All of these personages had to overcome

This Is An Essay On Triumphal Arches, Describing The The Purpose Of Them And How This Was Achieved. Helpful For Anyone Studying History Of Art As

804 words - 4 pages Roman ones as the most characteristic of all. The Greek porta was an entry gate to the city through which the triumphant entered with his triumphal procession. The Roman porta is an extra gate that is closed after the ceremony. The entrance via this gate signified the continued presence of the blessing the triumphant brought into the city.So the triumphal arch wasn't just for the memory of a victory of a battle, it was also a great reward for a general, and a place for the precession to take place. The triumphal arch was also there to show the greatness of Rome, and by making them lush and ornate, using expensive materials this was achieved successfully.