This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Hungarian Literature Ferenc Kölcsey Essay

1124 words - 5 pages

A magyar nemzet sorsa Kölcsey Ferenc költészetében

„Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.”
Kölcsey Ferenc

A nacionalizmus eszméje a XIX. század folyamán meghódította egész Európát. A nacionalizmus nemzeti összetartozáson alapszik. Fő célja a nemzet megerősítése, felemelése, a nemzeti kultúra kiművelése és a nemzeti egység megteremtése. Központi érték a nemzeti közösség, ennek alapja a közös nyelv, kultúra, hagyományok. Kölcsey politika tevékenységében és költészetében is központi helyen áll a nemzet sorsa (politikai hitvallása: haza és haladás).
A XIX. században az uralkodó ...view middle of the document...

Megyei tisztségviselő, majd az 1832-36-os országgyűlésen Szatmár megye követe, az ellenzék vagy reformpárt egyik vezetője. Céljai között szerepel a nemzeti függetlenség, jobbágyfelszabadítás önkéntes örökváltsággal, nemzeti egység megteremtése és magyar nyelv hivatalossá tétele. Lemond a követi megbízatásról, visszavonul a közélettől, ennek oka, hogy nem hajlandó a jobbágyfelszabadítás ellen szavazni. Továbbra is Szatmárcsekén gazdálkodik, de részt vesz Wesselényi és Kossuth védelmében, megírja a Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művet. Ebben az intelem műfajú műben világnézetét, erkölcsi felfogását fejti ki. Központi motívuma a haza és az emberiség iránt érzett szeretet kötelező parancsa. Megkülönbözteti a szavakban megnyilvánuló álhazafiasságot és a nemzet érdekében tevékenykedő hazaszeretetet. 1838-ban megbetegszik, majd augusztus 24-én meghal. Szatmárcsekén temetik el, halálhírére barátja Wesselényi Miklós így fogalmaz: „Nem közénk való volt.”
Műveinek egyik központi kérdése a magyarság sorsa, a hazaszeretet és a nemzetért való aggódás. Verseiben megjelenik a nemzet dicső múltja, értékhiányos jelene és az elképzelt jövője.
1823. január 22-én írja meg Kölcsey legjelentősebb művét, a Himnuszt mely a 20-as években Kölcseyre jellemző romantikus nemzet- és történelemszemléletet tükrözi. (A Himnusz szövegének születésnapja egyben a magyar kultúra napja is.) A költemény műfaja óda, keretes szerkezetű. Az első versszak Isten megszólítása, aki a történelem irányítója, a megszólítás mellett kérés és a kérés rövid indoklása. A 2. és a 3. szakaszban felsorolja Isten ajándékait, a dicsőséges, gazdag történelmi múltat. A 4-6. versszakokban egy értékhiányos tragikus múlt jelenik meg. A változás oka a magyarság bűnei. Nem Isten fordul el a magyaroktól, hanem a bűnök miatt jogos a büntetés.
„Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben”
A 6–7. versszakban észrevétlenül vált a múltból a jelenbe. A jelenben az isteni büntetés még mindig tart. A jelen sivár, reménytelen, tehetetlen kétségbeesés jellemzi. A hetedik versszakban szembeállítja a múlt dicsőségét és a jelen reménytelenségét.
„Vár állott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, siralom zajlik már helyettek.”
A mű végén bűneink felsorolása után ismét elhangzik a fohász, de a költő már csak szánalomért könyörög. Ez a nép már annyit bűnhődött, hogy már megbűnhődte jövőbeli bűneit is, az isteni igazság szerint a bűnhődésnek már elégnek kell lennie. A jövőt szebbnek, jobbnak reméli.
„Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”
A Régi várban (1825) című vers alapérzése a passzív hazaszeretet. A költő csak szemlélő, csak megállapít valamit a magyarsággal kapcsolatban, ez csak a fájdalmat váltja ki belőle. A helyszín egy omladozó vár, ami a magyarság sorsát...

Other Papers Like Hungarian Literature - Ferenc Kölcsey

Holidays In Albania Essay

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness Essay

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages .(Weichun et al, 2011) To sum up, from the study of literature Henry V, some theory can be reflected in organization management. Story in literature gives non-traditional view of leadership appeared in organizations. (Joseph, 2006) Henry is a Charisma leader so that his followers all listen to him and work best for him. Believe that Charisma leader brings more advantages to transformational leadership. (Carter and Greer, 2013) Works Cited

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages Picture a country that has limits on how much you can make random government imprisonments and more what do you do. That is the situation for the eleven million seventy-five thousand two hundred forty-four people of Cuba since the takeover of Fidel Castro. The US is opposed to Castro taking control of Cuba. Castro managed to ease the United States nerves when he said that Cuba was against all forms of communism. According to Lana Wylie the Union

US Freight System

1273 words - 6 pages General Environment Each American requires the movement of approximately 40 tons of freight per year across the freight network. This includes everything from shirts to lawn mower to orange juice. • As the U.S. population expands, the U.S. freight system will be called upon to meet the demands of a larger population • Between 2010 and 2035, the system will experience a 22 percent increase in the total amount of tonnage it moves • By 2050, with

Democratic Peace Theory

1852 words - 8 pages Intro: US Presidents have made it a goal during their term(s) in office to establish a good relationship with foreign countries and even try to improve upon existing connections with our allies. Some believe it is to prevent conflicts between the countries while others dispute that it is a threat assessment by the United States to pick and choose their friends and enemies. Preventing conflict between two democracies or countries that practice

Booker T. Washington

1621 words - 7 pages “Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome” –Booker T. Washing. Booker Taliaferro Washington was born in Hale’s Ford, Virginia on April 5th, 1856 to Jane Burroughs and an unknown White man. Washington was married three times. His first wife was Fannie N. Smith from Malden, West Virginia. Booker and Fannie were married in the summer of 1882 and had one child

Related Essays

Hungarian Literature Ferenc Kölcsey Essay

1124 words - 5 pages A magyar nemzet sorsa Kölcsey Ferenc költészetében „Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.” Kölcsey Ferenc A nacionalizmus eszméje a XIX. század folyamán meghódította egész Európát. A nacionalizmus nemzeti összetartozáson alapszik. Fő célja a nemzet megerősítése, felemelése, a nemzeti kultúra kiművelése és a nemzeti egység

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are