This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Epekto N Technology Essay

5858 words - 24 pages

University of Caloocan City
Gen. San Miguel St. Sangandaan Caloocan City
Departamento ng Filipino

“Epekto ng Paglalaro ng Kompyuter sa Pananaw ng mga piling
mag-aaral ng BSIS-1A taong pampaaralan 2010-2011”

Mga Mananaliksik:

Joan G. Benitez
Luis Brando M. Calleno
Hernando P. Cezar
Felicidad P. Coriel

Ipinasa kay:
Dr. Carmelita T. Alejo

TALAAN NG NILALAMAN

Kabanata I Panimula at kaligiran Ph. 3
Panimula Ph. 4
Saligang kasaysayan Ph. 5
Balangkas teoretikal Ph. 8
Balangkas Konseptwal Ph. 10
Paglalahad ng Suliranin Ph. 11
Saklaw at Limitasyon Ph. 11
Depinisyon ng mga Terminolohiya Ph. 12
Kahalagahan ng pag-aaral ...view middle of the document...

Hindi na rin minsan nabibigyang pansin ang iba pang Gawain pampaaralan at pang-komunidad.

Napili ng mga mananaliksik na pag-aralan ito sa kadahilanang nababagabag na ang mga mananaliksik sa mga balita kaugnay ng pagbaba ng pagkatuto ng mga kabataan.marapat na malaman natin kung ano ang mga epekto nito upang agarang maaksyunan ng mga may kapangyarihan ang sambit lang ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito na ”Hindi masama ang maglaro, ilagay lang sa tamang panahon at pagkakataon.”
SALIGANG KASAYSAYAN
Ang mga salitang Computer ay nangangahulugan noong una na “isang tao o isang bagay na nagkakalkula at nagbibigay ng resulta base sa isang lohikal na paraan at proseso”. Ang abacus ay maituturing na isang computer noong unang panahon sapagkat ang layunin nito ay mapadali ang kalkulasyon ng mga mangangalakal. Sa kasalukuyan, ang abacus ay hindi na maituturing na computer sapagkat napakalayo na ng agwat ng nagagawa nito sa kilala natin ngayon na mga computer. Napaganda, napabilis, napaayos at napadali ng ilang siglong pag-aaral ang mekanismo ng computer. Ang versatility nito isang resulta ng pagiging malikhain at matiyaga ng mga tao. Naituring ang bagay na ito na isa sa pinakamagandang nalikha ng tao sapagkat isa itong makapangyarihang aparato na nagpapatakbo sa halos lahat ng bahagi ng mundo upang maging mas maayos at madali ang buhay.
Hindi naiwasan na gamitin ang kakayahan ng mga Computer upang gawin ang isang mundo kung saan maaaring gawing biswal ang imahinasyon ng tao. Dahil sa intensyon ito, isinilang ang Virtual World o mas kilala sa tawag na Virtual Reality. Sa mundong ito, napapasok ng tao ang isang mundo na kathang isip sa pamamagitan ng panonood o paglalakbay dito sa tulong na rin ng mga monitor o mga telebisyon na ginagamit sa Computer.

Di naglaon, pumasok ang ideya na maaaring magamitin ang virtual reality upang makapaglaro at malakbay ang imahinasyon ng tao. Dito na rin nagsimula ang paglikha ng tao ng mga laro sa Computer at paggamit nito sa paglilibang.
Ang paglalaro ng computer games ay hindi nagsimula bilang isang industriya o produkto na agad na inihayag sa mundo. Ang paglalaro sa computer ay isang libangan na ginagawa ng mga inhinyerong nag-aaral sa pagpapaunlad ng computer. Tuwing sila ay hihinto muna sa pagtatrabaho upang kumain at magpahinga, naglalaro sila ng mga larong sila rin ang nagdisenyo sa mga computers (Mubireek, 2003). Ang unang video game na ipinakilala sa publiko ay ang “Tennis for two” na nilikha ni William Higinbotham noong 1959. Gumagamit ang laro ng isang Oscilloscope upang ipakita ang takbo ng bola sa 2 dimensyong paraan. Layunin nitong libangin ang mga bisita ng Brookhaven National Laboratory sa New York (Wikipedia).
Sa pagpasok ng dekada ‘70, nagsimula ang industriya ng electronic games. Inilabas ang unang “Coin-Operated Electronic Game” noong simula ng dekada `70 at napalitan nito ang pangkaraniwang pinball machines na makikita sa mga lugar libangan. Sa paglipas ng panahon, ang electronic at...

Other Papers Like Epekto N Technology

A Heart Of Darkness Essay

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages Leadership is defined as a socially constructed process and which also affect organizational future outcomes. Leader is someone at high position who have overall duty for an organization, she or he decide what to do and the way how to achieve it. (Carter and Greer, 2013)The role of leader is extremely important for an organization, leader use their own power to influence the followers though many different ways such as motivation in order to

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages Picture a country that has limits on how much you can make random government imprisonments and more what do you do. That is the situation for the eleven million seventy-five thousand two hundred forty-four people of Cuba since the takeover of Fidel Castro. The US is opposed to Castro taking control of Cuba. Castro managed to ease the United States nerves when he said that Cuba was against all forms of communism. According to Lana Wylie the Union

US Freight System

1273 words - 6 pages General Environment Each American requires the movement of approximately 40 tons of freight per year across the freight network. This includes everything from shirts to lawn mower to orange juice. • As the U.S. population expands, the U.S. freight system will be called upon to meet the demands of a larger population • Between 2010 and 2035, the system will experience a 22 percent increase in the total amount of tonnage it moves • By 2050, with

Democratic Peace Theory

1852 words - 8 pages (1997): 283-310. ProQuest. Web. 27 Sep. 2013. Kinsella, David. "No Rest for the Democratic Peace." American Political Science Review 99.03 (2005): n. pag. Print. Layne, Christopher. "Kant or Cant." EBSCOhost. Ebscohost.com, Fall 1994. Web. 20 Sept. 2013. Mesquita, Bruce Bueno De, James D. Morrow, Randolph M. Siverson, and Alastair Smith. "An Institutional Explanation of the Democratic Peace." JSTOR. American Political Science Review, Dec. 1999. Web. 29 Nov. 2013.

Booker T. Washington

1621 words - 7 pages “Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome” –Booker T. Washing. Booker Taliaferro Washington was born in Hale’s Ford, Virginia on April 5th, 1856 to Jane Burroughs and an unknown White man. Washington was married three times. His first wife was Fannie N. Smith from Malden, West Virginia. Booker and Fannie were married in the summer of 1882 and had one child

Corn, Broccoli, Grass Or Balanced

2611 words - 11 pages About a century ago, there was not an epidemic of diet-related illness, a bizarre account of destroyed farmland, dead zones in our oceans created by chemical run-off spilling into the waterways, and there sure was not millions of people questioning the moral ethics of their diet. In the Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, the author Michael Pollan goes on a journey to investigate the sources of the nation’s food supply, for which

Related Essays

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages compatible with the values of Christianity. According to REBT Sarah is seen as having the ability and responsibility to change and take control of her disturbances based on the beliefs that she holds (Murdock, 2009). Works Cited Dryden, W., Hurton, N, Malki, D., Manias, P., & Williams, K. (2008). Patients initial doubts, reservations, and objections to the ABC’s of REBT and their application. Journal of Rational-Emotive & Cognitive

Holidays In Albania Essay

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are