This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Comunicare Essay

2455 words - 10 pages

Concepția despre om și umanism

,,Nu pot trece sub tăcere pe aceia care nu se deosebesc întru nimic de ultimul cârpaci, totuşi se mândresc grozav cu un titlu zadarnic de nobleţe...; îşi arată în fiece ciolţ chipuri sculptate sau pictate de-ale înaintaşilor, ţi-i înşiră pe moşii strămoşii lor, cu străbunele lor titluri. Ei înşişi nu prea se deosebesc de statuile mute, ba sunt chiar mai lipsiţi de duh decât chipurile acestea cu care se fălesc... . Şi nu lipsesc alţii, tot atât de proşti, care privesc cu admiraţie, ca pe nişte zei, acest soi de dihănii.’’
Erasmus din Roterdam, ,,Lauda prostiei’’

Societatea din Epoca Medievală este dominată de către o economie ...view middle of the document...

Acestea, precum şi alte oraşe care erau centre economice importante (Florenţa, Roma, Milano, Venezia etc.) au reuşit să transforme Italia în regiunea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic şi cultural.
În urma acestei activităţi au reuşit să i-a naştere anumite pături bogate (negustori, bancheri, meşteşugari) ce puneau sub semnul întrebării vechea organizare social-politică şi cea morală, în special poziţia socială care era dobândită prin naştere şi ascetismul, ca model de viaţă.
Progresele şi reuşitele evidente realizate în domeniul construcţiilor şi cel al confortului casnic au început să pună sub semnul întrebării concepţia medievală a rolului neimportant pe care îl are omul în lume şi în societate, deoarece noile progrese şi realizări erau rezultatul inteligenţei şi al efortului uman.
În faţa trufiei nobililor şi a intoleranţei manifestată de clerici, burghezia avea nevoie de o nouă teorie, care să întemeieze valoarea umană nu pe naştere, ci pe meritele dobândite de-a lungul vieţii, care ar trebui să îi confirme sentimentul superiorităţii sale.
Această confirmare avea să fie dată de către umanism, care a reuşit să devină forma de conştiinţă a burgheziei. În acelaşi timp umanismul i-a dat acesteia încredinţarea că aspiraţiile pe care le are coincid cu direcţia căpătată de evoluţia ei socială şi în acelaşi timp a reprezentat o reacţie împotriva superiorităţii sociale pe care a înfăţişat-o nobilimea feudală şi de asemenea împotriva misticismului medieval.
Burghezia din Italia, Flandra şi cea din Germania nu se mulţumeşte să se împărtăşească din privilegiile lumii medievale, ci doreşte să aspire, să impună celorlalţi cererile sale, să domine societatea din această perioadă.
De la bun început scopurile pe care şi le propune nu se referă la consolidarea feudalismului, ci la destrămarea ordinii feudale. Reorganizarea societăţii pentru interesele burgheze nu se putea face fără credinţa într-un sens determinat al vieţii şi într-o ierarhie de valori care să se exprime într-un nou stil de viaţă. Umanismul nu dorea să justifice doar importanţa burgheziei ci să elaboreze şi un nou sistem de educaţie, care să fie în interesul capitalismului şi susţinerii ascendenţei clasei burgheze.
Astfel, în conformitate cu aceste scopuri se constituie acest nou ideal de cultură, care este caracterizat prin glorificarea vieţii, prin sentimentul valorii naturii, a omului şi a studiului antichităţii clasice. Astfel, umanismul a fost expresia acestui ideal, diametral opus ascetismului medieval.
Conceptul de umanism este de o importanţă primordială pentru definirea şi înţelegerea întregii culturi a Renaşterii. În esenţă umanismul denumeşte o anumită atitudine mentală, o anumită concepţie despre om şi societate, şi o anumită viziune despre lume şi viaţă, aşa cum acestea s-au exprimat ori s-au manifestat în diferite perioade ale istoriei. Astfel, se poate vorbi despre un umanism antic clasic, sau de unul alexandrin, bizantin,...

Other Papers Like Comunicare

Draft Studiu Caz Essay

1361 words - 6 pages TEHNICI DE PROMOVARE FOLOSITE DE S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Metode de promovare a produselor S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Promovarea bunurilor şi serviciilor 2. Locul şi rolul comunicării în mixul de marketing 3. Raportul comunicare-promovare 2. Distribuţia produselor S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 3. Top 5 produse S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. STUDIU DE CAZ CAPITOLUL III

Studii de Caz Publicitate Online Essay

1590 words - 7 pages comunicare favorit pe care le-au epuizat in numai 5 zile. Activarea cadourilor pe site s-a realizat in 2 etape, la o distanta de 3 saptamani. Durata Etapa I – 2000 cadouri - epuizare in mai putin de 48 de ore de la lansare Etapa II – 2396 cadouri – epuizare in 3 zile Distribuire geografica Etapa I - zona estica, centrala si sudica a tarii - primele 3 locuri: Bucuresti, Constanta, Iasi Etapa II - zona vestica, centrala si sudica a tarii - primele 3

Eco Marketing

2783 words - 12 pages produs şi comunicare sunt decisive pentru succes. Mediul trebuie adăugat mi¬xului de mar¬keting. Cele mai impor-tante instru-mente ale mixului de marketing ecologic sunt produsul şi promovarea. Marketingul ecologic şi ma¬nagementul ambiental sunt foarte sinergice şi implică ace¬leaşi probleme. Marketingul ecologic urmă¬reşte comporta-mentul mana¬gerial pentru ca acesta să co¬respundă cerin-ţelor ecologice. Marea Britanie Principiile marketingu¬lui

Plan De Afaceri

2282 words - 10 pages piata vizat va cunoaste o dezvoltare spectaculoasa. Din fericire, dezvoltarea exponentiala a mijloacelor de comunicare online permite realizarea de website-uri de la distanta, nefiind necesara intalnirea “face to face”. Acest fapt reprezinta o oportunitate foarte buna de fructificat pentru Mobify deoarece la nivel global oferta firmei este net superioara din punct de vedere al raportului pret-calitate. 3.4 Amenintari potentiale Crearea unui

Publicitatea

4210 words - 17 pages UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI PUBLICITATEA PE INTERNET Prof.dr.: Masterand: Popa Sorin Ogarcă Alida Mădălina CUPRINS 1. SCURT ISTORIC AL PUBLICITAŢII PE INTERNET………………………….....3 2. PUBLICITATEA PE INTERNET ÎN ROMÂNIA

Personalitatea

3682 words - 15 pages au fost studiaţi factorii (trăsăturile) de personalitate, căutând să se delimiteze şi să se precizeze constituţia şi caracteristicile lor. În primul rând, dispoziţia spre comunicare implică nu numai un limbaj dar şi motivaţia, trebuinţa de a comunica şi totodată un mod de a gândi şi de a simţi. În al doilea rând, factorii de personalitate dispun de o relativă stabilitate, cine este înzestrat cu răbdare, cu

Secutiry in Informatics

5428 words - 22 pages Istoria si evolutia securitatii in informatica Securitatea in informatica Importanta aspectelor de securitate în retelele de calculatoare a crescut odată cu extinderea prelucrărilor electronice de date si a transmiterii acestora prin intermediul retelelor. În cazul operării asupra unor informatii confidentiale, este important ca avantajele de partajare si comunicare aduse de retelele de calculatoare să fie sustinute de facilităti de

Priect Mfc

5727 words - 23 pages de a îndeplini, în mod eficient şi eficace, o anumitã activitate. Managerul îşi îndeplineşte rolul definit prin funcţiile de mai sus bazat pe calitãţile sale. Cele mai importante dintre acestea sunt: calitatea tehnicã, calitatea analiticã, calitatea de luare a deciziei, calitatea de a lucra cu oamenii, calitatea de comunicare, calitatea conceptualã . Rolurile managerului: rolurile interpersonale, rolurile informaţionale, roluri decizionale

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Related Essays

Aaaa Essay

463 words - 2 pages Publicitatea este unul din elementele utilizate, de regulă pentru prezentarea convingătoare a produsului sau serviciului către cumpărator sau utilizator. Pentru mulţi dintre cei implicaţi ca : beneficiari de reclamă, agenţi de publicitate sau consumatori, publicitatea reprezintă elementul de comunicare principal în mixul de marketing. De fapt, publicitatea este cel mai evident element şi poate fi lesne de identificat. Întregul mix de marketing

Tanto Gentile Essay

687 words - 3 pages , Dante usa figure retoriche per comunicare il suo messaggio e creare una poesia che dimostra la bellezza e l’amore di Beatrice. Per fare questo, Dante usa metafora, allitterazione, sinestesia e personificazione. Primo, Dante usa solamente uno metafora nella poesia, il che è una comparazione tra Beatrice e una figura religiosa. La metafora è sulla linea sei quando Dante si riferisce a Beatrice e dice che “ella si va…benignamente d’umiltà vestuta

Contracte Essay

818 words - 4 pages ␣i contracte comerciale semnate, asigurând transparen␣a tranzac␣iilor comerciale ␣i respect␣rii responsabilit␣␣ilor asumate. Comunicare comercial␣ O comunitate de afaceri interna␣ional␣ este format␣ dintr-o multitudine de juc␣tori, to␣i ac␣ionând în interesul func␣ionalit␣␣ii ␣i obiectivelor lor strategice. Ce leag␣ aceast␣ comunitate sunt informa␣iile schimbate între juc␣tori, prin informare, ini␣iere, îndrumare ␣i verificare. Digitalizarea

Bugetarea In Publicitate Essay

1876 words - 8 pages , supervizare etc). Redeventa reprezinta o suma neta fixa platibila agentiei, care acopera diverse servicii si care se negociaza la inceputul derularii unui contract de publicitate. Redeventa acopera urmatoarele servicii: - elaborarea strategiei de publicitate - elaborarea strategiei de comunicare si declinarea ei in executii creative - implementare la nivel executional - consultanta - supervizare activitati de BTL - activitati de PR