This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Business Management Essay

402 words - 2 pages

Det bjergrige Albanien var jo den sidste kommuniststat i Europa. Albaniens økonomi er derfor forholdsvis underudviklet og landet er et af de fattigste i Europa.

Historie
Albanere stammer jo fra illyrere, som i antikken boede i det nuværende Albanien. Det Osmanniske Rige erobrer Albanien i 1400-tallet. Efter den første balkankrig erklærede Albanien sig selvstændigt i 1912 fra det Osmanniske Rige. Under første verdenskrig var Albanien en del af krigsområdet og fik støtte fra Italien. I 1939 blev landet okkuperet af Mussolinis Italien. Under anden verdenskrig kæmpede flere nationalistiske albanske frihedsbevægelser mod Italien. Den kommunistiske modstandsbevægelse ledt af ...view middle of the document...

I 2005 fik det demokratiske parti igen magten. 
Samfund og politik
Albanien var jo det sidste land i Europa, som ligesom opgav kommunismen. Da frie og demokratiske valg blev indført i 90erne, var det afslutningen på næsten 50 år med kommunistisk styre. Landet var alligevel fortsat præget af ustabilitet og mange af indbyggerne flyttede til udlandet. Til trods for udvandringsstrømmen er befolkningsvæksten i Albanien en af de højeste i Europa. Albanerne stemte i 1998 for en ny grundlov, som gjorde den politiske styreform mere demokratisk. Præsidenten vælges ligeledes for fem år ad gangen, og præsidenten udnævner statsministeren. Statsministeren udnævner andre ministre og dette bliver godkendt af præsidenten. Albanien blev medlem af NATO i april 2009 og har ligeledes søgt om medlemskab i EU. 
Økonomi og handel
Albanien er et af Europas fattigste lande, til trods for en forbedret økonomisk vækst i 00erne. Den internationale handel er vokset, først og fremmest med Tyskland, Grækenland og Italien. Overgangen til markedsøkonomi har alligevel været udfordrende og Albaniens industri er fortsat underudviklet. Arbejdsløshedstallene har holdt sig høje og korruptionen holder udenlandske investorer borte. I 1997 blev et landsomfattende pyramidespil afsløret og kaoset, som fulgte, lammede regeringen. Over 1 500 albanere døde i de efterfølgende uroligheder. NATO bombede det tidligere Jugoslavien i 1999, og en halv million kosovere flygtede til Albanien, noget som gjorde landets allerede dårlige økonomi endnu svagere. Pengene som diaspora albanere sender til hjemlandet er en betydelig indtægtskilde for Albanien.

Other Papers Like Business Management

Business Management Essay

551 words - 3 pages Page 1 Debra Ann Hernandez Bus 1101 Principles of Business Management May 1, 2016 Page 2 Hello Mrs Guerrero, my name is Debra Ann Hernandez. I was born and raised here in San Antonio, Tx. I grew up pretty much in two different sides of town, as you can say. My Elementary years and first year of entering middle school we lived in the Southside from where my mother grew up. Half way threw my 6th grade year we moved to the North Central

Business Management Essay

9542 words - 39 pages directly influence by the business environment. Influences the future of the business Internal and external environments with variables Micro-environment - Occur internally in the business and are influenced direct or indirectly by the decisions of management. Variables • Mission statement and goals of the business • The business's functions • Production factors Market environment - Link between the business and the business

Business Management

654 words - 3 pages QUESTION ONE PROTECTION FACTOR DESCRIPTION EXAMPLE NATURAL RESOURCES Everything that is provided by nature, Water, Crude oil Usually a scarce and limited. CAPITAL initial monetary investment a business loans taken by individuals business requires on start up with the intent to start a business LABOUR people who have the necessary skills, capabilities and knowledge to Technicians, Engineers provide a service

Business Management - 1158 words

1158 words - 5 pages specific product or attributes which a Business have from others in the market Program Formulation The changes in the technology, leads to change the staff or give the tanning to existence ones. Different programs are made to aware the staff according to the requirement of the business unit. Implementation: The programs and strategies made by the management of the company now practically implemented for achieving the company’s

Business Management - 2051 words

2051 words - 9 pages of income, funding/finance Governance * Conduct of board * Conflict of interest Project Management * Procedures and tools for project management * Stakeholders – strength of relationships/conflict of interest * Human resources * Financial resources 2. Goals We identified the critical success factors and objectives for areas included in scope. MacVille is committed to achieving its vision, business

Business Management - 1015 words

1015 words - 5 pages Management is the process of coordinating businesses resources to achieve the goals of the business.Human resourcesInformation resourcesPhysical resourcesFinancial resourcesA manager is someone who coordinates the business's limited resources in order to achieve the business's specific goals.Effectiveness measures the degree to which a goal has been achievedEfficiency weighs the resources needed to achieve a goal against what was actually

Business Management - 1382 words

1382 words - 6 pages corporate managers have experience in only one industry (or a few) and none realistically can be an expert in the wide variety of unrelated industries represented in a conglomerate. The business units' management is close to the markets in the different regions, familiar with the different cultures that exists in those markets, and is more likely to have intimate specialist knowledge of their particular businesses. They also need to be flexible and

Business Management - 2158 words

2158 words - 9 pages relevant information for all stakeholders. This stakeholder management when necessary tools and the project team will provide significant value for communicating with stakeholders in an organized manner. b) Complete a power and interest grid to identify those stakeholders with which AppiTaxi needs to develop strong business relationships with. (2.2) Outline how you will ensure these stakeholders remain engaged and positive (2.3) provide

Business Management - 4877 words

4877 words - 20 pages 1995). Researches done on this sector such as Dolinsky et al (1993) and Juma, et al (1993) so far have only made inferences on the business management skill levels of the participants. This paper discusses the findings of a study that used an ex post facto survey research design to develop a criterion for measuring business skills among informal sector entrepreneurs in Kenya. Knowledge of the practice of business is believed to be vital in

Management Business

1536 words - 7 pages Marketing management is a business discipline which is focused on the practical application of marketing techniques and the management of a firm's marketing resources and activities. Marketing management principles include analyzing the market, market planning, implementing the plan and market control. The goal of these activities is to enter into an exchange with customers. Once a company understands the marketing environment, reacts to it and

Business Management - 540 words

540 words - 3 pages Courtney Parker Small Business Management 1/25/13 Assignment #1 As a single mother of four attending school full time while working fulltime as well, money is tight from time to time. As Christmas approached this became an all too real truth in trying to plan for present buying. Since I am not the type to sell door to door, push Avon or Tupperware, I needed to find an entrepreneurial endeavor that would garner me funds but also allow me

Related Essays

Business Management Essay 3127 Words

3127 words - 13 pages Management in all business and organizational activities is the act of getting people together to accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Management comprises planning, organizing, staffing, leading or directing, and controlling an organization (a group of one or more people or entities) or effort for the purpose of accomplishing a goal. Resourcing encompasses the deployment and manipulation

Business Management Essay 969 Words

969 words - 4 pages “Handyman Service System” or to help support the company and better manage their business base and to build an intimate relationship with their customers. The best information system I have determined best for Dwight’s Automotive Company is that of a customer relationship management system or CRM. After tough research and deliberation I decide that Net Suite is the customer relationship management information system has been chosen. NetSuite Inc

Business Management Essay 3670 Words

3670 words - 15 pages relationship building institutions and focused on implementing the strategies with the help of modern marketing scientific theories and models not only to serve customer better but also to retain them. The role of Customer relationship management is hugely significant in current brutal, ruthless and highly competitive business environment. No matter what business and where, geographical limitations are story of the past, information barriers are

Business Management Essay 1129 Words

1129 words - 5 pages , management skills. 1.2.2 Explain the relationship between organisational objectives and human resources. 1.3 Identify the needs and accountabilities of different stakeholders in a business and how their behaviour might affect the business. 1.3.1 Identify the needs of different stakeholders in a business: owners/shareholders, customers, employees, management, suppliers, creditors and government. 1.3.2 Explain the accountability and