This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Ben And Jerry's Essay

2057 words - 9 pages

Opdracht 1

1a. PESTLE factoren hebben op een bepaald moment impact op een organisatie zijn formele en informele subsystemen, maar ook op zowel hun componenten als het product of de dienst die ze aanbieden en de markt waarin ze van dienst zijn (Senior & Swailes, 2010). Dit betreft een externe analyse. Al de verschillende factoren die van invloed waren op de snelle groei van Ben&Jerry’s zullen worden toegelicht aan de hand van het PESTLE model.

Politieke factoren:
- Wetgeving van de overheid: een verdachte wet maakte het mogelijk voor Ben&Jerry’s om aandelen te verkopen aan alleen de bewoners van Vermont, die bekend waren met het merk. Door alleen hen aandelen te verkopen en niet ook ...view middle of the document...

Technologische factoren:
- Technologische veranderingen ?
- Opkomst van social media: door de opkomst van social media is een nieuw medium ontstaan waar bedrijven contact kunnen zoeken met de consument. (wel van invloed op B&J, was toen in die tijd nog niet?)

Juridische factoren:
- ?.

Ecologische/milieu factoren:
- Opkomst van fair trade producten: door de opkomst van fair trade producten kon Ben&Jerry’s hier gebruik van maken en zo hun milieuvriendelijke en sociale missie doorvoeren. ???

1b. Naast de factoren in het PESTLE model hebben we nog enkele factoren gevonden, die volgens ons van belang zijn, namelijk:
- Het opgebouwde imago van Ben&Jerry’s, dit zorgde en zorgt voor loyale klanten.
- Hun donatie aan de goede doelen.
- Guerrilla marketing technieken

2. Greiner’s model beschrijft vijf fases waar organisaties doorheen gaan als ze groeien en zichzelf ontwikkelen. Elke fase heeft zijn eigen reden voor groei, waardoor evolutie plaatsvindt. Elke fase heeft ook zijn eigen crisis, waarna er een revolutie plaatsvindt om de crisis op te lossen.

Om de groei en uitdagingen die Ben&Jerry’s heeft doorgemaakt te begrijpen, kan het model van Greiner toegepast worden. Hiermee worden de verschillende evoluties en revoluties inzichtelijk gemaakt.

Fase 1, waarin groei door creativiteit plaatsvindt, maar een crisis ontstaat van leiderschap, begint bij Ben&Jerry’s als ze hun bedrijf in 1978 in Burlington, VT, openen. Doordat Ben en Jerry met ijs op de markt komen wat er tot dan toe niet is (=creativiteit), groeit het bedrijf snel. Volgens het model van Greiner ontstaat er dan een leiderschapscrisis, omdat de coördinatie en interne beheersing niet meer door de huidige leiders kan worden uitgevoerd (door te veel taken of te weinig ervaring) en er daardoor behoefte is aan een betere structuur en nieuwe hiërarchie. Bij Ben&Jerry’s is in het casemateriaal geen aanwijzing te vinden die zo’n crisis beschrijft. Het zou dus kunnen dat deze crisis heeft plaatsgevonden, maar hiervoor is geen bewijs te vinden.
Fase 2, is een fase waarin groei dankzij de gekozen koers en verdeling van leiderschap plaatsvindt; deze wordt gekenmerkt door een crisis van autonomie. In 1980 begint Ben&Jerry’s met de verkoop van ijs aan supermarkten en in 1981 komt het met zijn eerste winkel. Doordat het bedrijf snel groeit, zijn er veel meer mensen in het bedrijf komen werken. Als directeuren zullen Ben en Jerry het liefst zelf de touwtjes in handen hebben gehouden, maar in een groot bedrijf moet er macht gedelegeerd worden, anders kan het bedrijf niet optimaal functioneren. De structuur zal van een informele naar een meer hiërarchische of gecentraliseerde structuur moeten zijn gegaan. Op deze manier groeit de structuur mee met Ben&Jerry’s. Deze redenering is echter niet beschreven in de case. Het zou dus kunnen zijn dat er een crisis van autonomie heeft plaatsgevonden, maar ook voor deze aanname is geen hard bewijs. Het model van Greiner is dus op fase 1 en 2...

Other Papers Like Ben and Jerry's

Ben & Jerry's to Unilever Essay

3862 words - 16 pages , a 34-year-old father in New York committed suicide with his 10-year-old son by adding poison to both of their ice cream. * In July 1986, a 51-year-old Floridian man died after consuming a tainted ice cream bar by Kraft Foods. Thereafter, production of the food item was halted and later on permanently stopped. CHAPTER 2: Ben & Jerry’s The History of Ben & Jerry’s Ben & Jerry's is an American ice cream company, a

Ben & Jerry's Media Program Essay

1832 words - 8 pages communities the operate and globally are concerned with. Companies also need to be sure that they have process in which the can measure the success of their CSR programs. References "Our History." Ben & Jerry's. N.p., n.d. Web. 09 June 2013 "Ben & Jerry's Homemade, Inc. History." History of Ben & Jerry's Homemade, Inc. – FundingUniverse. Funding Universe, n.d. Web. 09 June 2013. Taylor, Dianne. "Business That Cares." Why Social Responsibility Is Important To Your Business:. N.p., 05 Nov. 2010. Web. 16 June 2013. Porrata, Alicia. "The Importance of Social Media Marketing." RSS. Social Media Today, 20 Apr. 2011. Web. 16 June 2013.

Ben & Jerry's Homemade Ice Cream, Inc.: Keeping The Mission Alive

3807 words - 16 pages Ben & Jerry's Case AnalysisGive the history of the company in the case. In this history you should discuss how the company came into the situation presented in the case.In 1977, two friends, Ben Cohen and Jerry Greenfield, decided they were tired of working for someone else and wanted to start their own business. They took a five dollar correspondence course on ice-cream making, rented an abandoned gas in Burlington, Vermont, and started

Ben & Jerry's

1407 words - 6 pages Week – 4 Organizing Paper “Ben & Jerry’s” MGT – 330 Instructor: Mark P. Keays Due: Wednesday, October 24, 2007 By: Lloyd D. Mays Ben & Jerry’s is not like most Corporate American Organizations, whereas these organizations design and base their management style around the “Pyramid Effect“. The “Pyramid Effect“ is very basic; at the top of the pyramid is the President or CEO of the company followed by Senior Management

Ben & Jerry's

554 words - 3 pages 1. Explain how Ben & Jerry’s is using business intelligence tools to remain successful and competitive in a saturated market. -Ben & Jerry’s is using BI software to track the ingredients and the life of each pint they sell. Their BI software can track anything from what supplier’s milk was used in making a certain pint to where the cherries used in the Cherry Garcia pint came from. The BI software helps Ben & Jerry’s “access, analyze, and act

Ben & Jerry's Case Study

1107 words - 5 pages Ben & Jerry: Case Study 1. How has Ben & Jerry’s fulfilled its mission statement? Ben & Jerry’s has 3 dimensions on its mission statement: * Product: Ben & Jerry are making and distributing the finest quality of all natural ice cream with innovative flavors. For example they created Chocolate Fudge Brownie flavor but also Chubby Hubby, Chunky Monkey and Bovinity Divinity, which all are innovative and creative flavors

Ben & Jerry's: External Environment Analysis

2194 words - 9 pages Abstract An external analysis has been conducted at Ben & Jerry’s. Our company is a leader in super premium ice cream industry. This report will analyze the company’s profitability margins and what major opportunities and threats that are facing the industry today. In addition, the report will take you through a brief history of Ben & Jerry’s and general information about the ice cream industry itself. The strategic plan is to identify and

Ben and Jerry

663 words - 3 pages million in grants from USAID-   Entry mode: joint venture called Iceverk guided by American management techniques Error Analysis Error analysis:   Three viewpoints: •   The Russians perceive Ben & Jerry's management as running out on them after failing to cope with the reality of local customs and market problems (cultural problems) -From Ben & Jerry's viewpoint, the company made a rational business decision to get out of

Marketing Segmentation & Targeting Bluebell

813 words - 4 pages | | | | | | | | |Blue Bell commercials tend to focus more on the |Ben and Jerry's website is setup like a children's| |What SPECIFIC facts, observations, or

Marketing Mix

1119 words - 5 pages sellers and customers. This usually happens face-to-face, or over the phone. Mass selling to communicating with a great number of peoples all at once, such as TV or newspapers. Sales promotion refers to other activities, which stimulates interest, trial, or purchase by final customers or others in the channel.Two organizations that I am somewhat familiar with are Ben and Jerry's and Haagen-Dazs ice cream. These are two rival brands at the top end

Mm Case Seminar

1193 words - 5 pages expand its market shares. And being more of a market challenger in developed markets, Nokia needs to keep transforming their product to meet the new demands ands not to lose their market shares to others.   Ben & Jerry's   1. How does Ben & Jerry's values help execute the marketing strategy?  Social values take an important part of Ben & Jerry’s company values. The company aims to build a strong relationship with its customers therefore

Related Essays

Quality Perspective Of Ben And Jerry's

2626 words - 11 pages wholesome, natural ingredients and promoting business practices that respect the Earth and the Environment. “Ben & Jerry's, a wholly-owned autonomous subsidiary of Unilever, operates its business on a three-part mission statement emphasizing product quality, economic reward and a commitment to the community” (4). * Social Mission * To operate the company in a way that actively recognizes the central role that

Mission, Vision, And Values Of Ben And Jerry's

1972 words - 8 pages our critical evaluation of the importance of mission, vision and values of a company in its role in Strategy formulation and in its importance in setting a "Guiding philosophy based on a set of fundamental principles, motivating assumptions, values and tenets" (Jim Collins and Porras) , I have chosen Ben and Jerry's as the company to evaluate. By using Ben and Jerry's as am example, I aim to detail and show that by having the characteristic's

Ben And Jerry's Case Study

2104 words - 9 pages Case Write-up # 2: Ben & Jerry’s Founded in a gas station in Burlington, Vermont by Ben Cohen and Jerry Greenfield, Ben and Jerry’s grew from a simple idea to the market leader in super-premium ice cream in 2000. After low-budget analysis, Greenfield and Cohen decided that the best place for a homemade ice cream shop was a college campus. The problem was all the colleges in warm areas had homemade ice cream shops already, so Cohen and

Ben And Jerry's Case Study

831 words - 4 pages I. Problem Statement Ben and Jerry’s Homemade, one of our nation’s pioneer ice cream manufacturers and socially respected companies, is facing an arduous decision with regards to whether management is fiscally operating to its potential in order to maximize shareholder wealth. From rags to riches, the ice cream mogul’s success over the past 35 years both financially and ethically fit the model of an ideal American company driven to change the