This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

An Essay On Slavery In Usa. From Africa To America: A Full Desciption Of The Transport Of The Slaves From Africa To America

3108 words - 13 pages

IndledningSlaveriet i Amerika begyndte kun få år efter, at Columbus i 1492 opdagede landet. Forinden havde der eksisteret denne form for tvangsarbejde i flere hundrede år, men det var først nu ved plantagernes opståen, at der for alvor manglede en stor arbejdskraft. Imidlertid viste det sig, at man nemmere kunne købe de mest billige og praktiske arbejdere af kystlandenes negerfyrster i Afrika, og med de mange stammekrige der foregik i Afrika, byttede landets høvdinge eller konger gerne krigsfanger for andre materielle goder. Derved kunne denne trekantshandel opstå, som jeg vil komme særlig ind på senere. Desuden, vil jeg komme ...view middle of the document...

En af hovedindtægtskilderne for Spanien var guld og sølv, som de indsamlede ved hjælp af indianske slaver i de mange miner, og senere blev også sukkerrør ved dyrkning på plantager en vigtig afgrøde for Spanien. Man kan her spørge sig selv, hvordan det kom så vidt, at man valgte at indføre afrikanske/sorte slaver? Grunden til dette hang sammen med et stort problem; nemlig at indianerne var et uddøende folk. Indianerne bukkede hurtigt under for det enorme arbejde, der blev krævet af dem. De var vant til et liv i frihed og at være slaver var ligesom at fjerne meningen med livet fra dem. Og oven i købet var de udygtige.Spanierne opdagede, at en neger var lige så meget værd som fire indianere. Udover indianerne var der servinger, der også fik en slaves status. Disse hvide servinger var forskellige folk, mest fattige, der underskrev på en kontrakt, som så bandt dem til tjeneste for kaptajnen for et fast tidsrum - altså til gengæld for deres overfart til Amerika. Her opdagede man med det samme, at en neger var slave for livstid, mens en serving kun var slave for en begrænset tid, samt servings status kunne ikke overføres til hans/hendes børn, mens negerne fik moderens status. Altså, var negerslaven billigere, derfor opstod slaveri af økonomisk årsag, ikke racemæssig, for det havde intet at gøre med slavernes hudfarve, men tværtimod deres billighed. Dette medførte, at man for første gang i år 1511 gjorde et forsøg på at fragte 250 afrikanske slaver over Atlanten. Det viste sig at blive en succes, idet de afrikanske slaver arbejdede bedre end nogen andre slaver, man før havde set. Inden for de næste århundrede voksede flere og flere europæiske kolonier op, og det varede ikke længe før der rigtig kom gang i den afrikanske slavehandel over Atlanterhavet. Det er her den såkaldte trekantshandel bliver opfundet.2. TrekanthandelenHvordan slaveriet udviklede sig så vidt, at Afrika var villige til at sælge sin egen befolkning for andre forbrugsgoder, vil i det følgende blive forklaret. Efter at det femtende århundrede havde passeret, skete der nemlig nogle særdeles store ændringer i afrikanernes forhold. I takt med at europæernes ivrighed efter handel med slaver ved Afrikas vestkyst blev mere og mere, var der i samme tidsrum opstået utallige stammekrige iblandt de afrikanske indbyggere. Førhen havde en stor del af Afrikas befolkning set eksempelvis peber og elfenben som den vigtigste eksportvare, men ved europæernes efterspørgsel efter slaver gik der et lys op for de afrikanske magthavende. Det kom sig så vidt, at de øverste høvdinge og konger besluttede at sælge krigsfanger og andre forbrydere som slaver...

Other Papers Like An Essay On Slavery In USA. From Africa To America: A Full Desciption Of The Transport Of The Slaves From Africa To America

Slavery in America Essay

1817 words - 8 pages Name Instructor Subject Date Slavery in America from Beginning to the end The commencement of slavery Buell gives the an analogy of a modern day kidnapping in an effort to give light to what the slavery experience really felt like (Buell 4). The slaves were led; huddled together in chains like a group of animals and matched through strange lands to the docks, where they would be kept in the lower deck all through the journey

Slavery in America Essay

3126 words - 13 pages . Religion was also affected by slavery. The result of slavery on religion was the creation of new beliefs and traditions. The slaves in the south were exposed to religion in their daily lives. They were able to take this new religion and apply it to their own beliefs and situations and create a new belief system from this new blend. This is not to say that entire new religions were created but that different variations of observance of the same

From a Troubled Child to Civilized: an Analysis of the Effects the Mississippi River Has on Huck’s Coming of Age in Twain’s the Adventures of Huckleberry Finn

1276 words - 6 pages From a troubled child to civilized: an analysis of the effects the Mississippi River has on Huck’s coming of age in Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn A symbol is defined as something used for or regarded as presenting something else. A symbol can stand for something in a positive and negative manner. In The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain uses the Mississippi River to represent Huck's long journey to freedom. The river

Discuss the Contributions of Iron Technology to the Process of State Formation in Bantu Africa

657 words - 3 pages Discuss the contributions of iron technology to the process of state formation in Bantu Africa. The spreading of the Bantu all across the sub-Saharan Africa was a major contributor to the advent of a mixture of crops, not to mention the innovation of iron made equipment. The Bantu settlement was heavily dependent on the collection of such crops and changes. This also led the Bantu to have access to a myriad of resources of both high quality

The European Impact On North America Which Occured Begining In 1492. Written From The View That Europe Influenced North America In A Positive Way

567 words - 3 pages The European arrival to North America was an extremely significant leap into the future. This introduction of two entirely opposite and completely separate cultures inevitably molded and shaped our present existence. Fortunately, European culture prevailed because of its technological and social advancement. If the Native Americans would have driven the Europeans from the continent, then we would all be either nonexistent, or living in extremely

What Led The South To Ceded From The Union; Was Slavery An Issue? Did It Lead To The Civil War?

1514 words - 7 pages usually excluded from the schools. Women began to go to higher places of education. Even though many thought, women should stay at home.The South felt these views were not important. All of these views eventually led to an attack on the slavery system in the South, and showed opposition to its spread into whatever new territories that were acquired. Northerners said that slavery revoked the human right of being a free person. Now with all these views

The Effects of Society on John Milton's from Paradise Lost, Amelia Lanier's from Eve's Apology in Defense of Women, and Richard Lovelace's To Althea from Prison

532 words - 3 pages ways of the government and the ways of society; Milton, Lanier, and Lovelace were a few of these writers. Milton wrote his opinion of the government and the hypocritical Cromwell at this time of distraught. In "the greatest epic of the English language" (otherwise known as Paradise Lost), he compares the relationship between the almighty and powerful God to the clash between King Charles I and Oliver Cromwell. The king is God, being the

From Sammy To Sam: The Maturation Of A Character

1258 words - 6 pages A&P grocery store. The definitive way to describe Sammy is that of an immature nineteen year old. When a group of young affluent and attractive girls strolls into the store, Sammy gawks at them and ogles with his friend and coworker Stokesie. What sets this group of girls apart is their revealing attire in 1961 conservative Massachusetts. “You know, it's one thing to have a girl in a bathing suit down on the beach, where what with the glare

The History of South Africa

703 words - 3 pages  The History of South Africa and Its Significance Student’s Name: Institutional Affiliation: South Africa is one of the nations on the planet with the richest history. Its history spans through time from the Prehistoric South Africa (ancient and medieval history), to the colonization all through the apartheid era and the democratic south Africa. This paper will look at the most significant era in the history of South Africa

In the digesis of the movie "In America" did Christy's wishes really cause events to unfold in a certain way?

530 words - 3 pages "In America" begins with Christy asking her little brother Frankie to grant her a wish, and it ends with the same thing. Christy's wishes are an important part of the film whether you believe that these wishes cause things to happen within the character's lives or not.Christy's first wish is to get her family over the border into America. When the family comes to the border and is speaking with the patrolman, they say they are there on holiday

An Image Of A Tattooed Baby: Corporate America And Its Impact On The Youth

1355 words - 6 pages Everywhere you look nowadays, something is always being advertised. Whether it is fast food, clothes, or beer, advertisements are a major part of our everyday lives. From the moment of birth, pop culture puts their stamp on us. Corporate America is something that we are born into and it gets under our skin at a very young age as is indicated in this image of a baby tattooed with brand names and logos. As a result, we are gradually nurtured into

Related Essays

Slaves In America Essay

795 words - 4 pages ) Describing the type of consumer buying decision that best describe the choice to indulge at Ethel’s. Ethel’s chocolate is part of one of the most famous candy companies in the world and the idea that consumers were buying low cost goods and services. The routine response behavior decision making process is very low and consumers take little time on researching and decision making of the purchase. As a consumer I don’t spend a lot of time making

The Adventures Of Huckleberry Finn: A Portrait Of Slavery In America

2280 words - 10 pages ;   THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN: A PORTRAIT OF SLAVERY IN AMERICA by John Femia At the surface, Mark Twain’s famed novel, The Adventures of Huckleberry Finn, is a thrilling narrative told by a 13-year-old boy who embarks on a perilous journey down the formidable Mississippi River aboard a tiny wooden raft. The story’s sensationalism sometimes makes Huck’s journey seem unbelievable. Underneath, however, lies an authentic portrait

Black Slaves Culture In America Essay

1096 words - 5 pages Africa where religion and art were inseparable. Moreover, the slave was afforded few opportunities to carve on his own time let alone the masters’ time. This repression of the slave’s creativity doubtlessly impeded the development of an African-American art standard. Although slaves could be trained in the practical arts, such as typesetting or furniture making, they could really not fully express themselves until released from the bonds of

Usa And South Africa Essay

1198 words - 5 pages Africa called ‘necklace’. This is when savages put a tire around an individual, spray gasoline or spirits on the victim and light them on fire. These people will use whatever is available to bind the victim. Most of the times, it is after they have raped the individual. In the United States, assaults range from the same as South Africa, but a lot of it is gang or breaking and entering situations. A final difference between the two