Aliens Essay

1282 words - 6 pages

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย

ครูพิชชา สกนธวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย

ครูพิชชา สกนธวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

ได้รับความเห็นชอบจาก

……………………………………………….ประธาน
(ภราดาจักรกรี อินธิเสน)

…………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา
(ม.สำเนา ศรีประมงค์)

ประกาศคุณูปการ

...view middle of the document...

จูงใจให้สนใจในความสำคัญของการฟัง พูด อ่าน และเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
2. บันทึกสาเหตุและปัญหาของความบกพร่องทางกระบวนการอ่าน และเขียนของนักเรียน
3. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการเขียน จากแบบฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนคำศัพท์ก่อนเรียนทุกครั้ง
4. ให้แบบฝึกการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในทักษะกระบวนการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นจาก 50 % เป็น 80 %

ตัวแปรที่ศึกษา
1. แบบฝึกหัดที่เน้นทักษะกระบวนการเขียน
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การส่งเสริมทักษะกระบวนการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฝึกอย่างง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกสนานในการเรียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เพิ่มพูนทักษะกระบวนการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
2. ได้แนวคิดที่ว่า การเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นที่จะต้องรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญด้วย เช่นกับวิชาภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้แบบฝึกอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ และได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546 จำนวนระดับชั้นละ 5 คนรวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
2. เนื้อหา / หลักวิชา ทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
19 มิถุนายน 2546 – 30 กันยายน 2546 (มีเวลา 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ตลอด 4 เดือน ในการวิจัยครั้งนี้)

|วัน เดือน ปี |กิจกรรม |หมายเหตุ |
|19 มิถุนายน 2546 |-ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา | |
|20-23 มิถุนายน 2546 |-เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน | |
| |-ศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับวิชา Mathematics ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | |
| |และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง | |
| |-วิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์เนื้อหา | |
| |-ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย | ...

Other Papers Like Aliens

Legal Aliens Essay

667 words - 3 pages Ms. Norton English AP November 30, 2010 Two Worlds in Her The poem “Legal Alien” by Pat Mora is written in blank verse. This poem is written to express how she is observed by being Mexican American how she is viewed in distinctive and diverse perspectives and how she feels. It is composed of one stanza with22 lines. Mora inserts many shifts to show her meaning and what she goes through being from two cultures. At the beginning she talks about

Aliens: Don't Jump over the Fence; Do What My Family Did--Get in Line

2249 words - 9 pages Aliens: Don’t Jump Over the Fence, Do What My Family Did—Get in Line —W. K. Winn I did not anticipate having any real chance of coming to the United States when I was growing up in my native Jarkaken, Liberia. So, it was a surprise to me when my father visited Liberia in 1989 from the USA and told me and other siblings that he had filed for us to come to the United States of America. It was a long process, though. In fact, it took almost

Provides Basic Info On Controversy Over Illegal Immigrants Coming From Mexico

958 words - 4 pages years to make this journey, then they would sell their land and material items (Aliens 27). They would hire a coyote, which was a guide, who would lead the way over these dangerous areas for usually a hundred dollar fee (Aliens 23). Then they would walk slowly at night, to avoid the patrol, and the only thing blocking the border is a small barbed wire fence (Aliens 57). The guides lead the immigrants to the same place each time, so there is usually

Science Fiction: Close Encounters Of The Third Kind And Independence Day

1095 words - 5 pages The genre of what is called science fiction has been around since The Epic of Gilgamesh (earliest Sumerian text versions BCE ca. 2150-2000). The last 4000 years has evolved science fiction and combined it with all categories of genres comprising action, comedy, horror, drama, and adventure in many different ways. From chest bursting aliens, to robot assassins sent back in time science fiction has successfully captured the imagination of nearly

Alien Comedy Quest

848 words - 4 pages Alien travelling to targeted planet of peace and luxury Aliens hit a meteorite Ship comes crashing down quickly to earth Aliens land in the sea Aliens get washed up across different countries Main character ends up in Sydney, Australia Alien walks around in search for his family/alien food Alien spots human life and immediately makes the mistake of trying to communicate with an old man outside a shop (joke as alien reads out

Illegal Immigration

2151 words - 9 pages granted what was supposed to be a “one time only” amnesty for approximately 2.7 million illegal aliens. At that time, Congress also enacted a new set of laws that were aimed at eradicating illegal immigration. What were the results of those new laws? We are no longer a nation that has 2.7 illegal aliens, but we are now home to between 8 million and 12 million people who have entered the United States illegally (Eberle, 2004). Obviously this

District 9 Essay

1320 words - 6 pages Although District 9 is a fictional movie, many aspects of the movie relates to real life situations. Everyday, countries must handle situations in which the state must decipher a way to handle desperate refugees that come to seek a better life. In District 9 however, Aliens are found in a spaceship that hovered above Johannesberg for 20 years. Inside this spaceship, malnourished, ill, and suffering Aliens were found and eventually moved to a

Alien Seditioan

317 words - 2 pages next act was the Alien Act, which was formally called “an act concerning Aliens.” This act authorized the president to deport any aliens that would be considered dangerous to the country. This isn’t unconstitutional because they’re illegal or legal aliens that aren’t provided for under the constitution. The third act was the Alien Enemies Act, formally called “An Act Respecting Alien Enemies.” This act allowed the president to deport any and or all

A Conspiracy Phenomenon: Alien Abductions In The U.S

3823 words - 16 pages to the public in the form of entertainment. This, due its widespread appeal, gave these stories a certain level of credulity among the masses, and sparked curiosity for closer investigation. Conspiracy theories about alien abductions vary from the almost plausible-that the government allows aliens to research humankind in exchange for advanced technology, to the profoundly ridiculous-that Elvis was abducted by rock and roll loving aliens

Dealing with Illegal

1098 words - 5 pages One of the largest legal matters facing our nation is immigration and coming up with a solution on how to deal with Illegal Aliens. The problem that our country is facing deals with not only Illegal Aliens already in our country but illegal’s that will be coming. There have been many plans to deal with the Illegal Aliens in the past and to date there has not been a plan put into place that has worked. It appears that the Federal Government has

Should Illegal Immigrants Be Given Amnesty?

894 words - 4 pages leading regular lives. Or so you think? What you don't know is that these people who have walked passed today is living in the United States without the verification of citizenship? How would you be able to tell? Often of times, it is hard to tell because illegal aliens look like your average person. Everyday people come into contact with illegal aliens in some way or form, but they just don't know it. Illegal immigration is a growing concern in

Related Essays

Aliens Exist: Argumentative Essay

2383 words - 10 pages Wes Bodnar Mrs. Mckeown Honors English 10 9 December 2015 Extraterrestrial Life Really Does Exists Philosophers and astronomers alike have always been always asked one question, “Are we alone?” The existence of alien life has been a controversial topic since before the earliest civilizations. There have been countless hoaxes trying to prove the existence of aliens, but there are also a number of compelling reasons that support the

Do Aliens Exist? Essay

654 words - 3 pages example, a stone plate, which is dated to be 9,000 years old, was found in Nepal. It had drawings of aliens and a hovering disk in the centre (appendix A). Another evidence is found in Kimberly, Australia. It is around 5,000 years old and are thought to represent aliens. Encounters with aliens began to attract attention around the 1950s. Some of the most famous cases are the Antonio Villas Boas case in 1957 and the Hill abduction in 1961

Do Aliens Exist Essay

540 words - 3 pages The Planet of Aliens An alien is what we know to be something that is not native to planet earth, also known as an extraterrestrial life form. Although I do not believe that the green, one-eyed, Hollywood-influenced alien exists, I do believe that there are living organisms on other planets in this universe. The universe is so large that it is next to impossible to be able to examine every aspect of it, as we are still discovering new species

History Channel Releases Official "Ancient Aliens" Guide For Children, Teaches Kids Aliens Are Behind Everything

1083 words - 5 pages product? The Young Investigator’s Guide to Ancient Aliens: Based on the Hit Television Series, a book tie-in to the Ancient Aliens TV series, which carries the History Channel’s official endorsement and authorship and was released by Roaring Brook Press, a division of Macmillan, one of America’s largest book publishers. The volume is aimed at readers aged 8 to 12, though after skimming the book I’d think it’s perhaps a bit too ambitious for an 8