This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Alfred Adler Essay

3267 words - 14 pages

ALFRED ADLER

Alfred Adler urodził się w 1870 roku w Wiedniu w rodzinie należącej do klasy średniej, a zmarł w 1937 roku w Aberdeen w Szkocji, gdzie przybył w celu prowadzenia wykładów. Ukończył studia medyczne w 1895 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Początkowo specjalizował się w oftalmologii, a następnie, po pewnym okresie praktykowania w zakresie medycyny ogólnej, został psychiatrą. Był jednym z członków założycieli Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, a później jego przewodniczącym. Wkrótce jednak Adler zaczął rozwijać idee, które odbiegały od koncepcji Freuda oraz przekonań innych członków Towarzystwa; gdy różnice te stały się drastyczne, poproszono go, by przedstawił swe ...view middle of the document...

W wyraźnym przeciwieństwie do głównego założenia Freuda, iż zachowanie człowieka jest motywowane przez wrodzone popędy, oraz podstawowego aksjomatu Junga, iż postępowaniem ludzkim rządzą wrodzone archetypy, Adler przyjął, że ludźmi kierują przede wszystkim motywy społeczne. Według Adlera ludzie są z natury istotami społecznymi. Wchodzą oni w różnego rodzaju związki z innymi ludźmi, angażują się w czynności społeczne polegające na współdziałaniu, przedkładają dobro społeczne nad egoistyczny interes i przyjmują styl życia o dominującej orientacji społecznej. Adler twierdził, że uspołecznienie człowieka następuje wyłącznie pod wpływem procesów społecznych; zainteresowanie społeczne jest wrodzone, aczkolwiek rozwijające się specyficzne typy powiązań z ludźmi i instytucjami społecznymi są zdeterminowane przez naturę społeczeństwa, w którym dana osoba się urodziła.
W pewnym więc sensie Adler zajmuje stanowisko równie biologiczne, jak Freud i Jung. Wszyscy trzej zakładają, że człowiek ma wrodzoną naturę, która kształtuje jego osobowość. Freud kładł nacisk na sex, Jung na podstawowe struktury myślowe, Adler zaś na zainteresowanie społeczne. To podkreślenie roli społecznych wyznaczników zachowania, która została przeoczona lub zminimalizowana przez Freuda, jest prawdopodobnie największym wkładem Adlera w teorię psychologiczną. Zwrócił on uwagę psychologów na doniosłe znaczenie zmiennych społecznych i przyczynił się do rozwoju psychologii społecznej w czasie, gdy ta gałąź psychologii potrzebowała zachęty i poparcia, zwłaszcza ze strony psychoanalizy.
Drugim znacznym wkładem, jaki wniósł Adler do teorii osobowości, jest jego koncepcja twórczej jaźni. W odróżnieniu od freudowskiego ego, które składa się z wielu procesów psychicznych służącym celom wrodzonych popędów, adlerowska jaźń jest wysoce upersonalizowanym, subiektywnym systemem, który interpretuje doświadczenia i nadaje im sens. Co więcej, jaźń poszukuje doświadczeń, które pomogłyby w zrealizowaniu specyficznego stylu życia danej osoby; jeżeli tych doświadczeń nie można znaleźć w świecie zewnętrznym, jaźń próbuje stworzyć je. Ta koncepcja twórczej jaźni była czymś nowym dla teorii psychoanalitycznej i przyczyniła się do skompensowania nadmiernego “obiektywizmu” klasycznej psychoanalizy, która w swych wyjaśnieniach dynamiki osobowości opierała się prawie wyłącznie na biologicznych potrzebach i zewnętrznych bodźcach. Jak się przekonamy w dalszych rozdziałach, pojęcie jaźni odegrało wielką rolę we współczesnych teoriach osobowości. Wkład Adlera w ten nowy trend, uznający jaźń za ważną przyczynę zachowania, uważa się za bardzo istotny.
Trzecią cechą psychologii Adlera, odróżniającą ją od klasycznej psychoanalizy, jest nacisk na swoistość, niepowtarzalność osobowości. Według Adlera każda osoba jest jedyną w swoim rodzaju konfiguracją motywów, cech, zainteresowań i wartości, każda czynność wykonana przez nią nosi znamię jej własnego, charakterystycznego dla niej stylu życia. Pod tym względem Adler...

Other Papers Like Alfred Adler

Compering The Theories Of Jung, Freud And Alder

673 words - 3 pages Running Head : Comparing the theories of Freud , Adler and Jung Comparing the theories of Freud, Adler and Jung Alfred Adler , Sigmund Freud and Carl Jung collectively and individually contributed immensely to the development of contemporary psychology . The three notable individuals either worked together at some point or corresponded on a number of s , though they had varied views and each went ahead to adopt his unique theories . Adler

Psychoanalytic Personality Assessment Essay

1136 words - 5 pages the scientific study of psychological forces that make individuals unique. This paper will compare and contrast the psychoanalytic theories of Freud, Jung, and Adler. These three theorists devoted much of their time and energy developing unique approaches, methods, and techniques of psychoanalytic theory used to treat patients today. Sigmund Freud was the true founder of the psychoanalytic theory. Later, his student’s Alfred Adler and Carl Jung

Personality Theories

914 words - 4 pages origins and contributions that cultivate personality (Feist & Feist, 2009). In the contents of this paper will analyze and compare the assumptions and theories of Adler, Individual Psychology and Karen Horney, Psychoanalytic Social Theory and the debate on deterministic versus free will. Alfred Adler – Individual Psychology Assumptions At one time Alfred Adler was in Sigmund Freud’s inner circle but eventually broke away and developed his

Psychoanalytic Personality Assessment

1462 words - 6 pages Psychoanalytic Personality Assessment When people think of psychology, many think of it as a science but in reality, psychology has different levels with many dimensions. Psychology is compounded with many theories and studies that by trial, and error, have made psychology into the discipline that it has become today. Sigmund Freud, Carl Jung, and Alfred Adler are just a few scholars that have helped psychology become the science

Individual Psychology

317 words - 2 pages ALFRED ADLER: INDIVIDUAL PSYCHOLOGY We are Responsible of our Personalities My interviewee is a simple man who values work and cares much for his family. This traits are very evident in his everyday life. Whenever he has something to do, he always look into the benefits of doing it. It's only either of the three, for his work, for his family, or for both. This man is employed and is living away from his family. He is working on a job

Adlerian Therapy

1053 words - 5 pages family or friends to help her instead of doing it all on her own. The hope would be that she would realize that her feelings that no one will help her will be shown to be inaccurate and she can begin to trust people and become less selfish. By becoming less selfish, she will better be able to reach her goals established earlier in her therapy. Reflection Alfred Adler contributions to psychotherapy have had a lasting impact. His theory is still

250 Week 2 Psycho

982 words - 4 pages Psychoanalytic Personality Assessment In an attempt to understand the human psyche as it relates to personality, theorists such as Sigmund Freud, Carl G. Jung, and Alfred Adler all developed their theories to describe personality. To better understand the mentioned theorist’s beliefs it is necessary to compare and contrast the various psychoanalytic theories characteristics as well as to make mention of the portions that are agreeable or

Psychoanaltic-Personality Ppaer

1550 words - 7 pages his theories of personality is dynamic; one can trace the roots to thoughts and the experienced that occurred doing the time when he was a child. According to research; In particular, thier are two childhood themes would later become the basis for his theory of personality. Alfred Adler was born in the Suburbs of Vienna on February 7, 1870 his father was a Jewish grain merchant he was the second son of this Jewish family. When Alfred was just a

Psychology

1375 words - 6 pages Carl Jung, Alfred Adler and Sigmund Freud are known to be Pioneers of psychology, influential thinkers and major contributors to the modern science of psychology. All three men had very different distinct theories, but all shared one thing they were very passionate when it came to their endeavors and their thoughts and never settled with conclusion. The three dedicated their entire lives to a better understanding of the human mind and how it

ASH PSY 330 Week 1 DQ 2 Psychoanalytic Theory

1743 words - 7 pages peer-reviewed source that was published within the last five years, cited according to APA guidelines as outlined in the Ashford Writing Center. a. Sigmund Freud b. Carl Jung c. Alfred Adler d. Wilhelm Reich e. Karen Horney f. Anna Freud g. Melanie Klein h. Helen Deutsch Check this A+ tutorial guideline at http://www.assignmentclick.com/PSY-330-ASH/PSY-330-Week-1-DQ-2-Psychoanalytic-Theory For more classes

Psychoanalytic Assessment of Personality

1349 words - 6 pages | | The three psychoanalytic approaches to personality could not be much different. Sigmund Freud’s psychoanalytical approach focuses mainly on childhood development and sexual urges. Carl Jung felt that most human behavior could be traced to or caused by their unconscious. Alfred Adler, on the other hand, focused most of his approach on people’s motivation and superiority. Sigmund Freud believed that the psycho-sexual motivated

Related Essays

Theoretical Views Essay

1764 words - 8 pages basis that put theoretical opinions and differences out in the open for everyone to study and perhaps formulate their own studies and/or opinions alike. There are major names in history of psychology such as; Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Jung, and William James. Each psychologist’s mentioned has proposed their own reasoning behind the psychological functions and causes of human behavior. Each doctor of psychology has their own perspective

Psychoanalytic Personality Assessment Essay

942 words - 4 pages Psychoanalytic Personality Assessment PSY/250 Psychoanalytic Personality Assessment Over seventy years after his death, Dr. Sigmund Freud is still considered possibly the greatest psychologist who ever lived. Freud had many followers. Two of the most significant followers, Carl Jung and Alfred Adler later join forces with Freud. The trio has been referred to as, The Three Wise Men. In the following text, I will be discussing

Individual Psychology Essay

1761 words - 8 pages social groups you are looked down upon. Personality Development The theory of Individual Psychology definitely has a personality development. In the Individual psychology personality theory Alfred Adler was one of the first known theorist to propose that birth order impacts our personality. Birth order leaves a memorable influence on the person’s style of life, which is an established way of handling responsibilities that include friendship

Modelof Helping Essay

1317 words - 6 pages and the client, the kinds of problems that can be addressed with this theory, the population on which this technique is used. The multicultural issues in using this approach as well as what we have found during our research for the Adlerian therapy. The History: The history of Adlerian Theory was inspired by Freudian psychoanalysis. The foundering philosopher and psychiatrist was Alfred Adler (1870-1937) born in Vienna and later came to