This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Akeolohikong Labi Sa Pilipinas Essay

877 words - 4 pages

10 Arkeolohikong Labi sa Filipinas

Mahaba ang kasaysayan ng Pilipinas kung babalikan ang mga arkeolohikong tuklas ng mga siyentipiko. Maraming labî ang nasa pribadong koleksiyon sa loob man o labas ng Pilipinas, ngunit higit na nakararami ang nasa pangangalaga ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Narito ang 10 halimbawa ng mga pambihirang artifak na nahukay sa iba't ibang panig ng bansa, at itinanghal sa Treasures of the Philippine Museum(1995) na sinulat ni Maria Elena Paterno, nilapatan ng mga kuhang-retrato ni Neal M. Oshima, at inilathala ng Bookmark, Inc. Pinili ang mga ito upang maging paalaala sa bagong henerasyon ng mambabasang Pilipino na may maipagmamalaking kultura ang Pilipinas.
...view middle of the document...

May ukit na mga mata at bibig ang prowa ng bangka na waring nakangiti. Pinaniniwalaang inihahatid ng kung sinong kaluluwa ang kaluluwa ng yumao, at ang paglalakbay ay tungo sa kawalang hanggan, gaya ng walang katiyakang karagatan. Tinatayang nasa 710–890 BK ang tanda ng naturang mga tapayan.
4. Kopitang luad ng Leta-leta. Natatangi ang kopitang ito na yari sa luad, na umiral noong Neolitikong Panahon
[pic]
[pic]
kuha ni Neal M. Oshima
5. at matanda pa sa Piramide ng Ehipto. Animo'y doon ipinadron ang modernong kopitang para lamang sa alak na kakaiba ang sipa at linamnam, at maiisip na laan lamang iyon sa mga maharlika o tarikan.
6. Sinawit ng Kalinga. Palakol ito na hindi matatagpuan sa hilagang panig ng Pilipinas, at waring ginagamit na pamugot ng ulo. Yari sa matigas na uri ng kahoy ang puluhang masinop na inukitan mga diyamante at linya; samantalang mula sa pundidong bakal ang talim na hugis-kasko ang talim.
7. Abram sa Maitum. Malaking uri ng tapayan ang abram, at ilan nito ay natagpuan sa Kulaman, Cotabato. Ulo ng tao na hinubog sa luad ang pinakatakip ng abram, at may anyong tumatawa o nakangiti. Ang iba'y matangos ang ilong, may butas ang tainga para sa hikaw, at inukitan ng linya ang kilay. Sintanda ng abram na ito ang panahon ng kapanganakan ni Hesus sa Bethlehem.
8. Tela sa Banton. Natagpuan sa Isla Banton, Romblon ang sinaunang uri ng telang ginagamit na pambalot sa bangkay. Ikat ang paraan ng pagkakahabi ng tela, na ang bawat hibla ay masinop na sinusukat, tinitina, ibinibilad, at iniikid bago masining na idisenyo ng tagahabi. Palaisipan pa rin kung kailan ito unang ginawa...

Other Papers Like Akeolohikong Labi Sa Pilipinas

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania Essay

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages Leadership is defined as a socially constructed process and which also affect organizational future outcomes. Leader is someone at high position who have overall duty for an organization, she or he decide what to do and the way how to achieve it. (Carter and Greer, 2013)The role of leader is extremely important for an organization, leader use their own power to influence the followers though many different ways such as motivation in order to

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages Picture a country that has limits on how much you can make random government imprisonments and more what do you do. That is the situation for the eleven million seventy-five thousand two hundred forty-four people of Cuba since the takeover of Fidel Castro. The US is opposed to Castro taking control of Cuba. Castro managed to ease the United States nerves when he said that Cuba was against all forms of communism. According to Lana Wylie the Union

US Freight System

1273 words - 6 pages General Environment Each American requires the movement of approximately 40 tons of freight per year across the freight network. This includes everything from shirts to lawn mower to orange juice. • As the U.S. population expands, the U.S. freight system will be called upon to meet the demands of a larger population • Between 2010 and 2035, the system will experience a 22 percent increase in the total amount of tonnage it moves • By 2050, with

Democratic Peace Theory

1852 words - 8 pages Intro: US Presidents have made it a goal during their term(s) in office to establish a good relationship with foreign countries and even try to improve upon existing connections with our allies. Some believe it is to prevent conflicts between the countries while others dispute that it is a threat assessment by the United States to pick and choose their friends and enemies. Preventing conflict between two democracies or countries that practice

Related Essays

Buhay Ni Rizal Essay

4490 words - 18 pages medisina sa Europa at makapagsanay nang mahigit na makabagong pamamaraan ng panggagamot sa mata plano ay alam lamang nina Paciano at Antonio Rivera Singapore Colombo, Ceylon Aden (Yemen) Suez Canal Port Said, Egypt Naples,Italy Marsailles, France Barcelona isinulat ang sanaysay na Amor Patrio nailathala sa Diariong Tagalog gamit ang pangalang Laong Laan realisasyong ang inang bayan ay ang Pilipinas Universidad Central de Madrid

Epiko Ng Mga Visayas Essay

2057 words - 9 pages . Ang makababasag ng mga kahoy na anito sa mga respetadong lugar, ng punyal ni Tagalan na ginagamit sa pagpatay ng baboy, o ng mga iniinumang plorera ay puputulan ng mga daliri. 17. Ang mga lumapastangan sa mga lugar na kinalalagyan ng mga simbolo ng mga diwata o ng mga labi ng mga pinuno sa pamamamagitan ng pag-ihi dito ay papatayin. 18. Ang mga pinuno na hindi magpapatupad sa mga batas na ito at babatuhin at lulupigin hanggang mamatay. Kung

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging